ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง : 50070000-3255

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางเรวดี จันทเวช โทร. 5439

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

รอแนวทางหลักการและเหตุผล

50071000/50071000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

รอแนวทางวัตถุประสงค์

เป้าหมายของโครงการ

รอเป้าหมายของโครงการ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว จำนวน 8 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องงถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดุสิต ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2563ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนท่าน้ำสามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบางกระบือ 14 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ แฟลตสิริสาสน์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 8 วันที่ 12 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงาน กศน. เขตดุสิต ดำเนินการแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 98.00 (2020-06-28)

98.00

28/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-05-28)

97.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-04-27)

95.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง ระงับการจัดกิจกรรมเนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาดโควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-03-30)

90.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมในโครงการเรียบร้อยแล้ว และจัดกิจกรรมไปแล้ว 7 ครั้ง ดังนี้ ครั้งที่ 1 วันที่ 19 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเขตดุสิต ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 2 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ กรมทหารมหาเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ 904 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 3 วันที่ 11 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าสุพรีม คอมเพล็กซ์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 4 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนท่าน้ำสามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 5 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ชุมชนบางกระบือ 14 ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 6 วันที่ 12 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนวัดโบสถ์สามเสน ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 7 วันที่ 16 มีนาคม 2563 ณ ชุมชนแฟลตสิริสาสน์ ดำเนินการแล้ว ครั้งที่ 8 ยังไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากติดสถานการณ์โรคระบาด โควิด 2019

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี/

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี/

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-02-25)

70.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าจัดกิจกรรมในโครงการ จำนวน 2 ครั้ง และจัดกิจกรรมไปแล้ว 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-01-26)

60.00

26/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุอุปกรณในโครงการเรียบร้อยแล้ว และมีการจัดกิจกรรมเงินออม จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนอยู่ระหว่างรายงานตรวจรับพัสดุ(ค่าวัสดุโครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง),ออกหน่วยรณรงค์เคลื่อนที่ 1 ครั้ง ณ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตดุสิต วันที่ 19 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติเจ้าหน้าที่กำหนดราคากลางของพัสดุในการจัดซื้อวัสดุค่าใช้จ่ายโครงการรู้ใช้รู้เก็บ คนกรุงเทพฯชีวิตมั่นคง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่งคง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี//

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี//

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการเบิกจ่ายค่าวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการรำเนินงาน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3255

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3255

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **