ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย : 50070000-3259

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวธนัญญาดา วงค์เขียว โทร. 5421

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานครสู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็นการดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุล ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2560 - 2564 มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อมต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของการพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน

50070400/50070400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อส่งเสริมการจัดการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยของสถานประกอบกิจการ อาคารที่พักอาศัย และสถานที่ทำงาน ให้มีสภาวะสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัยที่ดี 2. เพื่อแนะนำ ให้ความรู้เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคของกรุงเทพมหานคร 3. เพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดโรคหรือปัญหาต่อสุขภาพจากสิ่งแวดล้อม 4. เพื่อดำเนินงานการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

เป้าหมายของโครงการ

1. ร้อยละ 40 ของห้องน้ำสาธารณะมีสุขลักษณะเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. ร้อยละ 20 ของสถานประกอบกิจการประเภทยานยนต์ เครื่องจักร หรือเครื่องกล ได้รับการตรวจสอบแนะนำปรับปรุงด้านอาชีวอนามัย 3. ร้อยละ 80 ของเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญที่ได้รับการร้องขอจากสำนักงานเขตได้รับการตรวจสอบและรายงานผล

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 5 ครั้ง และตรวจปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน จำนวน 3 ครั้ง และตรวจปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-24)

80.00

24/6/2563 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน จำนวน 3 ครั้ง และตรวจปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-20)

75.00

20/5/2563 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน จำนวน 3 ครั้ง ตรวจปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 2 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค จำนวน 1 ครั้ง ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน จำนวน 1 ครั้ง ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : จำนวน 1 ครั้ง / 25/2/2563 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 3 ครั้ง ปฏิบัติภารกิจในงานสาธารณสุขและสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในภาวะวิกฤติ ฉุกเฉิน จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติงานควบคุมโรค จำนวน 1 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 1 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค จำนวน 1 ครั้ง ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 1 ครั้ง ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทเตาเผาศพ จำนวน 3 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 3 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค จำนวน 1 ครั้ง ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ตรวจวัดมลพิษสิ่งแวดล้อมจากแหล่งกำเนิดประเภทเตาเผาศพ จำนวน 1 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 2 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ปฏิบัติงานควบคุมป้องกันโรค จำนวน 2 ครั้ง ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 2 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน ๑ ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ จำนวน 2 ครั้ง ตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายผู้บริหารกทม. จำนวน 2 ครั้ง ปฏิบัติงานคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ จำนวน 2 ครั้ง และงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ จำนวน 1 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : จัดทำโครงการฯและได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 1 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:วางแผนตามกำหนดการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผนงานกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปผลรายงานการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3259

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3259

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **