ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เขตปลอดยุงลาย : 50070000-3260

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวกณิกนันต์ วงศ์สิทธิ์ โทร 5423

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

โรคไข้เลือดออกเป็นโรคติดต่อที่เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของประเทศมานาน โดยมียุงลายเป็นแมลงพาหะนำโรคและนับว่ามีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งมีการระบาดที่ค่อนข้างสูง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในประเทศไทย โดยมีผู้ป่วยสะสมทั้งประเทศ จำนวน 57,129 ราย อัตราป่วย 86.48 ต่อประชากรแสนคน สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานครในปี 2561 (ตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 22 กันยายน 2561) มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 6,467 ราย อัตราป่วย 113.81 ต่อประชากรแสนคน ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมรับสถานการณ์การระบาดและให้มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตลอดจนกระตุ้นเตือนให้ประชาชนในชุมชนเกิดความตระหนักในการแก้ไขปัญหาโรคไข้เลือดออกร่วมกัน กรุงเทพมหานครถือเป็นนโยบายอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดที่จะต้องลดปัญหาการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกเพื่อไม่ให้เป็นปัญหาสาธารณสุขของกรุงเทพมหานครอีกต่อไป และมุ่งเน้นความพร้อมในการป้องกันไม่ให้เกิดการระบาดของโรค โดยการปฏิบัติงานเชิงรุกระดับพื้นที่ เพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก และดำเนินการเร่งรัดระงับเหตุรำคาญจากความชุกชุมของยุงลายในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

50070400/50070400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อลดอัตราภาระป่วยจากโรคไข้เลือดออก 2. เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชนในการแก้ไขปัญหาอละควบคุมป้องกันโรคไข้เลือด 3. เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน ให้มีศักยภาพในการช่วยกันดูแล และลดการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออกในพื้นที่เขตดุสิต 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญและอันตราจากโรคไข้เลือดออก

เป้าหมายของโครงการ

1. ชุมชนในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 46 ชุมชน 2.สถานศึกษาในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 50 โรงเรียน 3.ศาสนสถานในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 17 แห่ง 4.ตลาดในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 3 แห่ง 5. แคมป์คนงานก่อสร้างในพื้นที่เขตดุสิต จำนวน 4 แห่ง 6. อาคารบ้านพักอาศัยและสถานที่ต่าง ๆที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ 7. อาคารบ้านพักอาศัยของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก 8. สถานที่ต่าง ๆซึ่งก่อให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญจากความชุกชนของยุงลาย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๑ แหล่งน้ำสาธารณะทั้งแม่น้ำสายหลักและคูคลองต่างๆ มีคุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน คุณภ%
๑.๑.๑.๑ คุณภาพแหล่งน้ำธรรมชาติในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครมีคุณภาพดีขึ้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-22)

100.00

22/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-21)

95.00

21/8/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ส.ค. 63 จำนวน 46 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 100 อยู่ระหว่างรายงานผลการดำเนินโครงการให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-22)

90.00

22/7/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ก.ค. 63 จำนวน 43 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 93.47

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-22)

85.00

22/6/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - มิ.ย. 63 จำนวน 41 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 89.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-20)

80.00

20/5/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - พ.ค. 63 จำนวน 37 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 80.43

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-23)

70.00

23/4/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - เม.ย. 63 จำนวน 31 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 67.39

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-23)

60.00

23/3/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - มี.ค. 63 จำนวน 27 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 58.70

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-25)

50.00

25/2/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ก.พ. 63 จำนวน 23 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 50

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-24)

40.00

24/1/2563 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ม.ค. 63 จำนวน 18 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 39.13

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - ธ.ค. 62 จำนวน 13 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 28.26

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-25)

20.00

25/11/2562 : ดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 - พ.ย. 62 จำนวน 9 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 19.56

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : จัดทำโครงการและดำเนินกิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชนพื้นที่เขตดุสิต ครบ 4 กิจกรรม เดือน ต.ค. 62 จำนวน 4 ชุมชน จากชุมชนเป้าหมาย 46 ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 8.69

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติเสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามแผนงาน
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:สรุปรายงานผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3260

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3260

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0754

ตัวชี้วัด : ร้อยละของโครงการที่เป็นงานประจำของหน่วยงานที่ดำเนินการสำเร็จตามเป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
45.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **