ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเบิกจ่ายงบประมาณ : 50070000-3261

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวธนัญญา เจิมเมือง โทร. 02 241 4992

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่ สงม. กำหนด ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร ตามแนวทางหลักเกณฑ์ของกองบัญชี สำนักการคลัง

50070800/50070800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อเป็นการเร่งรัดให้การเบิกจ่ายเป็นไปตามเป็นหมายที่กรุงเทพมหานครกำหนด ซึ่งเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์และประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

เบิกจ่ายงบประมาณเทียบกับเป้าหมายที่สำนักงบประมาณกำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 79.56% เป็นเงิน 276,450,172.56 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 79.56 (2020-09-29)

79.56

29/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 79.56% เป็นเงิน 276,450,243.26 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 72.83 (2020-09-22)

72.83

22/9/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...(โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 72.83% เป็นเงิน 253,041,707.13บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.22 (2020-08-28)

64.22

28/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 64.22% เป็นเงิน 221,099,504.52 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 58.31 (2020-07-30)

58.31

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 58.31% เป็นเงิน 213,901,154.41 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 56.47 (2020-06-24)

56.47

24/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 49.87% เป็นเงิน 182,940,573.79 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 49.87 (2020-05-25)

49.87

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 49.87% เป็นเงิน 182,940,573.79 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 41.93 (2020-04-26)

41.93

26/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 41.93% เป็นเงิน 161,743,518.58 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 31.00 (2020-03-26)

31.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 31% เป็นเงิน 119,661,354.82 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 24.37 (2020-02-27)

24.37

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 24.37% เป็นเงิน 94,051,721.59 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.25 (2020-01-28)

18.25

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 18.25% เป็นเงิน 70,637,591.49 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 11.58 (2019-12-25)

11.58

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 11.58% เป็นเงิน 44,806,671.81 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.43 (2019-11-27)

5.43

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 5.43% เป็นเงิน 21,010,808.68 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 4.35 (2019-10-31)

4.35

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย (โดยดำเนินการเบิกจ่ายไปแล้ว 4.35% เป็นเงิน 16,686,706.20 บาท)

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการวางแผนกำหนดขั้นตอน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรายงานการเบิกจ่าย
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการรายงานสรุปการเบิกจ่าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการสรุปรายงานการเบิกจ่าย
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3261

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3261

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0774

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 73.4100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
11.58

100 / 100
2
31.00

100 / 100
3
56.47

0 / 0
4
73.41

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **