ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการพัฒนาฐานข้อมูล : 50070000-3267

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพัฒนา อังศุกสิกร โทร 5408 5409

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ตามเงื่อนไขที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

50070100/50070100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ตามเงื่อนไขที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ตามเงื่อนไขที่ สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล. กำหนด.ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี 2563 ของหน่วยงานกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV ในระบบเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-23)

70.00

23/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-26)

65.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลให้สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล ตามแบบฟอร์ม CSV

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางและการกำหนดหลักเกณฑ์จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลตามแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-24)

40.00

24/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลตามแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป.4.1 (2) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) และแบบปฏิทินดำเนินการ ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามหนังสือด่วนที่สุด 4601/1419 ลว.28 ก.พ.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-24)

30.00

24/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำข้อมูลตามแบบทบทวนสถานะข้อมูลปัจจุบันและลำดับความสำคัญภารกิจของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (2) และแบบพัฒนาฐานข้อมูลของสำนักงานเขต ตามแบบ สยป. 4.1 (4) ส่งสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-28)

20.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผลทบทวนข้อมูลเกี่ยวกับกำหนดแนวทางฐานข้อมูล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-12-16)

5.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-23)

5.00

23/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางหลักเกณฑ์ รายละเอียด จากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-30)

5.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอแนวทางกำหนดจากสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รอกำหนดแนวทางจากส่วนกลาง
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูล
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการลงข้อมูลในฐานระบบข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:สรุปผลการรายงานฐานข้อมูล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3267

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3267

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0773

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาฐานข้อมูล

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 6.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

0 / 0
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **