ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) : 50070000-3269

สำนักงานเขตดุสิต : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายกันตพัฒน์ เหล่าสูง โทร.5420

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตดุสิตมีพื้นที่ ๑๐.๖๖ ตารางกิโลเมตร มีความรับผิดชอบดูแลประชากร จำนวนประชากร 94,320 คน ชุมชนในพื้นที่ 48 ชุมชน แบ่งเขตการปกครองแบ่งเป็น ๕ แขวง ได้แก่ แขวงดุสิต แขวงวชิรพยาบาล แขวงสวนจิตรลดา แขวงสี่แยกมหานาค และแขวงถนนนครไชยศรี มีคลองในพื้นที่ จำนวน 11 คลอง ได้แก่ คลองเงิน (เม่งเส็ง) คลองท่าวาสุกรี คลองบางกระบือ คลองบางทองหลาง คลองบ้านญวนสามเสน คลองลำปัก คลองวัดญวนสะพานขาว คลองวัดเบญจมบพิตร คลองวัดราชาธิวาส คลองส้มป่อยบน และคลองสวนอ้อยน้อย คลองบางกระบือ เป็นคลองสำคัญคลองหนึ่ง ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยคลองบางกระบือ เชื่อมต่อจากแม่น้ำเจ้าพระยา มาบรรจบกับคลองเปรมประชากร บริเวณสะพานวัดบางกระบือ (วัดประชาระบือธรรม) ลำคลองมีความกว้าง 4 - 17 เมตร ความยาวประมาณ 1,300 เมตร สมัยก่อนปี พ.ศ. 2500 เป็นเส้นทางคมนาคมทางน้ำสายหลัก เส้นทางค้าขายพืชผักผลไม้ ยังมีเรือพ่อค้าแม่ขายจากอยุธยา สิงห์บุรี พายเข้ามาขายของ จนเมื่อการคมนาคมเปลี่ยนมาใช้รถยนต์ คลองจึงลดบทบาทลง เป็นเพียงแหล่งรองรับน้ำจากบ้านเรือนละแวกนั้น...เท่านั้น ปัจจุบันริมคลองบางกระบือมีชุมชนแออัดหลายชุมชน ได้แก่ ชุมชนวัดประชาระบือธรรม 1 , 2 , 3 , 4 , ชุมชนบางกระบือ 14 รวมถึงหน่วยงานราชการกองพันทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ กรมทหารสื่อสาร อาคารพักอาศัยข้าราชการทหาร มีจำนวนประชากรรวม 2,658 คน 779 ครัวเรือน ซึ่งเป็นสาเหตุของปัญหาต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1.1 ประชาชนที่อาศัย บริเวณริมคลองบางกระบือเริ่มก่อสร้างอาคารลุกล้ำที่สาธารณะบริเวณริมคลองบางกระบือ 1.2 ประชาชนที่อาศัย บริเวณริมคลองบางกระบือไม่ใส่ใจในการดูแลรักษาความสะอาด มีการนำขยะและสิ่งปฏิกูลทิ้งลงคลองและริมคลองบางกระบือ 1.3 อาคารพักอาศัยริมคลองบางกระบือปล่อยน้ำเสียลงคลองบางกระบือโดยตรง 1.4 สภาพสิ่งก่อสร้างบริเวณริมคลองชำรุดทรุดโทรมตามสภาพการใช้งาน เช่น รั้วเหล็กกันตกตามแนวเขื่อน สะพานข้ามคลองและทางเดินริมคลอง เป็นต้น สำนักงานเขตดุสิตได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้มีแนวคิดจะนำโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นแนวทางดำเนินการเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยการบูรณาการร่วมกันระหว่างภาคประชาชน หน่วยงานของรัฐเพื่อจัดระเบียบพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในภาพรวมของคลองบางกระบือให้กลายเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่ เป็นจุดพักผ่อน สามารถเดินออกกำลังกาย มีภูมิทัศน์

50070300/50070300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อไม่มีการรุกล้ำของบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง 2 เพื่อให้พื้นที่ระดับความตื้นเขินของคลองกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลางได้มาตรฐานตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 3 เพื่อให้คุณภาพของน้ำในคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลางมีค่าคุณภาพดีขึ้นอยู่ในระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 4 เพื่อป้องกันการทิ้งขยะและลดปัญหาการเกิดขยะ ในคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลางตลอดทั้งแนวลำคลอง 5 เพื่อสร้างเครือข่ายภาคประชาชนและภาคีเครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมกันช่วยพัฒนา ดูแลรักษาคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง

เป้าหมายของโครงการ

1 รื้อย้ายบ้านเรือน เคลื่อนย้ายสิ่งปลูกสร้าง ที่รุกล้ำพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง จำนวน 15 แห่ง 2 ปรับปรุงภูมิทัศน์และทัศนียภาพพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง ระยะทาง 1,115 เมตร ภายในเดือนสิงหาคม 2563 3 ขุดลอกคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลางให้เป็นไปตามได้มาตรฐานตามที่สำนักการระบายน้ำกำหนด 4 เพิ่มคุณภาพของน้ำในคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลางให้เป็นไปตาม ระดับเกณฑ์มาตรฐานที่สำนักระบายน้ำกำหนด 5 ไม่มีขยะและสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง 6 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน เอกชน และภาคีเครือข่าย โดยสร้างกิจกรรมต่าง ๆในการพัฒนาคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง ไม่น้อยกว่า 10 กิจกรรม/ปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
เป้าหมายที่ ๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๒.๑.๑ พัฒนาระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าตามแผนพัฒนา

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-29)

100.00

29/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-25)

75.00

25/8/2563 : ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 8 กิจกรรม คงเหลือ 2 กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 2. กิจกรรมสร้างชุดตาข่ายดักจับขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 62.00 (2020-07-20)

62.00

20/7/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลอง 2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 3. กิจกรรมซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก ว่อมแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลอง 4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองบางกระบือเชื่อมคลองบางทองหลาง (ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่) 5. กิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่ 6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ 7. กิจกรรมสร้างชุดตะแกรงดักจับขยะ 8. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 2 จุด 9. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleanning บริเวณริมคลองบางกระบือและพื้นที่ใกล้เคียง 10. กิจกรรมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 7 กิจกรรม คงเหลือ 3 กิจกรรม ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ ดังนี้ 1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล 2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง 3. กิจกรรมสร้างชุดตาข่ายดักจับขยะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.ซ่อมแซมทาสีราวกันตก ซ่อมแซมราวกันตก ซ่อมแซมสะพาน ทางเดินฯลฯ ระหว่างเดือนก.พ. - เม.ย.63 2.ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลอง โดยปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่ จำนวน 2 จุด ระหว่างเดือนมี.ค. -มิ.ย.63 3.การลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่ ระหว่าง ต.ค. 62 - มิ.ย.63 4.ให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ ระหว่างเดือน พ.ย.62 - ม.ค.63 5.ทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 1 จุด เดือน พ.ค.63 6.กิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย เดือนก.พ. - มิ.ย.63

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 37.00 (2020-05-20)

37.00

20/5/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 2 จุด ยังไม่แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-21)

35.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างดำเนินการจัดทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 2 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-20)

30.00

20/3/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม ขณะนี้ดำเนินการในกิจกรรมที่ 3 ซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก ว่อมแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลองได้ความยาวประมาณ 500 เมตร ยังไม่แล้วเสร็จ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-27)

25.00

27/2/2563 : ดำเนินการตามแผนกิจกรรมที่กำหนด 10 กิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรมเปิดทางน้ำไหล ขุดลอกคูคลอง 2. กิจกรรมรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่รุกล้ำพื้นที่สาธารณะ 3. กิจกรรมซ่อมแซมทาสีราวกันตก ทาสีกำแพง ซ่อมแซมราวกันตก ว่อมแซมสะพานทางเดิน ฯลฯ และปรับพื้นที่ริมคลอง 4. กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียวริมคลองบางกระบือเชื่อมคลองบางทองหลาง (ปลูกผักสวนครัวและสมุนไพรในพื้นที่) 5. กิจกรรมการลดและการคัดแยกขยะ เก็บขยะชิ้นใหญ่ 6. กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลิตน้ำหมักชีวภาพ 7. กิจกรรมสร้างชุดตะแกรงดักจับขยะ 8. กิจกรรมทำฝายชะลอน้ำกั้นขยะ จำนวน 2 จุด 9. กิจกรรมพัฒนาทำความสะอาด Big Cleanning บริเวณริมคลองบางกระบือและพื้นที่ใกล้เคียง 10. กิจกรรมร่วมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย ขณะนี้ดำเนินการได้แล้ว 3 กิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-20)

20.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนกำหนดแผนการดำเนินการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-26)

15.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชุมคณะทำงานร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์รักษ์คลองสวย ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.62

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างเก็บตัวอย่างตรวจสอบคุณภาพน้ำ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-11-22)

5.00

22/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอกำหนดแนวทางจากกลุ่มกรุงเทพกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-31)

5.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขอนุมัติโครงการจากสำนักงานส่วนกลาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการและขอเสนออนุมัติ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:สำรวจพื้นที่ริมคลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง ระยะทาง 1,115 เมตร
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชุมประชาคมเครือข่ายร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) ครั้งที่ 1
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแผนกำหนดการ (จำนวน 10 กิจกรรม) รายละเอียดแนบท้าย
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประชุมประชาคมเครือข่ายร่วมใจพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง) ครั้งที่ 2
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานและติดตามความก้าวหน้าโดยรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน เดือนละ 1 ครั้ง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สรุปผลการดำเนินงานและรายงานผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3269

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3269

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-0768

ตัวชี้วัด : โครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปี พ.ศ.2563 กิจกรรมร่วมใจพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ รักษ์คลองสวย (คลองบางกระบือเชื่อมต่อคลองบางทองหลาง)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
70.00

0 / 0
4
0.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **