ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน : 50070000-3324

สำนักงานเขตดุสิต : (2564)

85

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 85

นางวราภรณ์ นาคประสิทธิ์ 0 2241 4803

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100

หลักการและเหตุผล

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

50070600/50070600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

เป้าหมายของโครงการ

ผลการดำเนินงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สำนักงาน ก.ก. กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๓ - การบริหารทรัพยากรบุคคล
๗.๓.๒ กรุงเทพมหานครมีระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเข้มแข็งเอื้อต่อความเป็นธรรมสามารถสร้างสมดุล%
๗.๓.๒.๑ ทบทวนและปรับปรุงกรอบอัตราก?าลัง และโครงสร้างอัตราก?าลังให้มีความ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2021-08-27)

85.00

27/08/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนวัดโบสถ์สามเสน และแฟลตสิริสาตร์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2021-07-27)

75.00

27/07/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนพระยาประสิทธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2021-06-29)

70.00

29/06/2564 : อยู่ระหว่างการผลิตน้ำยาเอนกประสงค์ / น้ำปุ๋ยชีวภาพ / ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเศษอาหาร เช่น กระถางต้นไม้, กระดาษสา, และจานรองแก้วใส่เมล็ดพันธุ์พืช จากกากมะพร้าว ผสมเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย เพื่อเป็นต้นแบบการนำขยะเศษอาหารกลับมาใช้ประโยชน์ ให้แก่หน่วยงาน โรงเรียน และชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2021-05-27)

65.00

27/05/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนตรอกต้นโพธิ์ เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2021-04-26)

60.00

26/04/2564 : ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อสาธิตการผลิตเยื่อกระดาษจากเปลือกทุเรียนและเปลือกกล้วย และ กระถางต้นไม้ทำจากกากกาแฟและกากมะพร้าว บริเวณชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เพื่อเป็นแนวทางการลดปริมาณขยะประเภทเศษอาหารในครัวเรือน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2021-03-30)

50.00

30/03/2564 : ดำเนินการส่งสำเนาโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ให้สำนักงาน ก.ก. และเริ่มดำเนินโครงการตามแผนกำหนดการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2021-02-25)

40.00

25/02/2564 : ดำเนินการปรับแก้ไขโครงการพัฒนานวัตกรรมกรุงเทพมหานคร ตามที่มติคณะกรรมการฯ พิจารณา และส่งโครงการที่ปรับแก้ไขแล้วให้สำนักงาน ก.ก. ทาง E-mail : innovation.bma.com ในวันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 และรอผลการพิจารณาจากคณะกรรมการต่อไป ทั้งนี้ได้เริ่มดำเนินโครงการไปแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-29)

25.00

29/01/2564 : จัดส่งหนังสือการนำเสนอนวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสำนักงานของสำนักงานเขตดุสิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้สำนักงาน ก.ก. ตามหนังสือสำนักงานเขตดุสิต ด่วนที่สุด ที่ กท 4601/307 ลงวันที่ 15 มกราคม 2564 ประกอบด้วย 1.เอกสารการเสนอความคิดเห็นฯ แบบฟอร์ม 1 จำนวน 21 ชุด 2.เอกสารแสดงการคัดเลือกความคิดเห็นที่จะนำมาพัฒนาฯ แบบฟอร์ม 2 ได้แก่ รายงานการประชุมเป็นต้น จำนวน 1 ชุด 3. เอกสารโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน แบบฟอร์ม 3 จำนวน 1 ชุด 4.เอกสารข้อมูลตามแบบฟอร์มนำเสนอโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ แบบฟอร์ม 4 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-12-29)

15.00

29/12/2563 : อยู๋ระหว่างดำเนินการแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ตามแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็นในการพัฒนา/ปรับปรุง เพื่อดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-11-27)

10.00

27/11/2563 : อยู๋ระหว่างเตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรอแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2020-10-29)

5.00

29/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เตรียมประชุมสรุปจากหน่วยงานขององค์กรและรอแนวทางหลักเกณฑ์กำหนดจากสำนักงาน ก.ก.

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ดำเนินการค้นหาแนวคิดนวัตกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการคัดเลือกแนวคิดนวัตกรรม
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการกลั่นกรองตามแนวทางนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
:20%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามแนวทางนวัตกรรมของกรุงเทพมหานคร
:40%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการสำรวจการนำนวัตกรรมไปใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผลนวัตกรรมของกรงเทพมหานคร
:10%
เริ่มต้น :2020-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50070000-3324

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50070000-3324

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5007-2003

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จในการนำเสนอนวัตกรรม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 60

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
10.00

100 / 100
2
40.00

0 / 0
3
60.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **