ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) : 50080000-2915

สำนักงานเขตพญาไท : (2562)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวสุภัก คงเฉลียว โทร 6454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มความปลอดภัยในพื้นที่สาธารณะและลดจุดเสี่ยงอาชญากรรม

50080900/50080900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้เจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติหน้าที่การตรวจตรา และตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV)

เป้าหมายของโครงการ

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ตรวจจุดเสี่ยงภัยที่ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) มีการตรวจสอบประสิทธิภาพ การทำงานของกล้องวงจรปิด (CCTV) 1 ครั้ง/วัน/จุด หากพบว่ามีการชำรุดให้จัดทำหนังสือประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไข

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
๑.๒.๑ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน%
๑.๒.๑.๑ เสริมสร้างความปลอดภัยเพื่อลดความล่อแหลมของสภาพแวดล้อมต่อการก่อ อาชญากรรม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-09-20)

100.00

20/9/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองทราบ

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2019-08-30)

95.00

30/8/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2019-07-31)

90.00

31/7/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด และส่งรายงานฝ่ายปกครอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2019-06-28)

80.00

28/6/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองทราบ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2019-05-30)

75.00

30/5/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 51 จุด และรายงานฝ่ายปกครองเพื่อประสานแจ้ง สจส.ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2019-04-30)

70.00

จัดเจ้าหน้าที่เทศกิจปฏิบัติงานตรวจสอบกล้องวงจรปิด (CCTV) ในพื้นที่เขตพญาไท

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-03-26)

60.00

26/3/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองทราบและจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-02-28)

50.00

28/2/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 51 จุด และรายงานฝ่ายปกครองเพื่อประสานแจ้ง สจส.ดำเนินการต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-01-29)

40.00

29/1/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด แจ้งข้อมูลให้ฝ่ายปกครองทราบและจัดทำรายงานส่งสำนักเทศกิจ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2018-12-26)

30.00

26/12/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 51 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2018-11-30)

20.00

30/11/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เทศกิจดำเนินตรวจสอบกล้อง CCTV 1 ครั้ง/วัน/จุด จำนวน 51 จุด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2018-10-29)

10.00

29/10/2561 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำแผนปฏิบัติการ จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน และเข้าร่วมประชุมกับสำนักเทศกิจเพื่อรับทราบนโยบายแนวทางปฏิบัติ การติดตามผลการปฏิบัติงาน และการจัดทำรายงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ปฏิบัติการตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:20%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ติดตามผลดำเนินการจัดทำรายงาน
:10%
เริ่มต้น :2018-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2018-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2915

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2915

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0771

ตัวชี้วัด : ร้อยละของจุดเสี่ยงภัยได้รับการแก้ไข เฝ้าระวังและตรวจตรา

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **