ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50080000-2933

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมลธิชา ทองจีน โทร 6470

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยในเขตกรุงเทพมหานครตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 โดยได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ระยะที่ 1 แต่ยังคงต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากตามรายงานสถิติการเฝ้าระวังโรคของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ยังคงพบว่า ประชาชนมีอัตราการป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วงเมื่อเทียบกับโรคทางเดินอาหารชนิดอื่นๆ โดยในปี 2553 มีอัตราป่วยด้วยโรคอุจจาระร่วง 702.21 คน/แสนประชากรหรือคิดเป็นจำนวน 40,036 ราย และอาหารเป็นพิษ จำนวน 3,798 ราย และพิจารณาย้อนหลังในระยะเวลาสิบปี พบว่า อัตราป่วยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตราตายและอัตราป่วยตายมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องและเริ่มคงที่ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าการแก้ไขปัญหาดังกล่าวยังไม่สัมฤทธิผลเท่าที่ควร ยังคงพบปัญหาการเจ็บป่วยของประชาชนด้วยโรคที่เกิดจากการรับประทานอาหารอยู่เสมอ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากผู้ประกอบการขาดความตระหนักในการเตรียม ประกอบ ปรุงและจำหน่ายอาหารที่สะอาดปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค รวมทั้ง ประชาชนยังขาดความตระหนักในสิทธิของผู้บริโภค ดังนั้น จึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ แนวทางหนึ่งที่จะทำให้การแก้ไขปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้บริโภคเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน และที่สำคัญเพื่อรองรับการก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน(AEC) คือ การที่ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานเขตพญาไท ในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงาน คุ้มครองผู้บริโภค ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างดี จึงได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย” ประจำปีงบประมาณ 2560 ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัยขึ้น เพื่อให้ประชาชน ผู้ประกอบการในสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ผลิตอาหาร มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการสุขาภิบาลอาหารและตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนเองในการเลือกซื้ออาหารเพื่อรับประทานที่สะอาดและปลอดภัย ตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ซึ่งมุ่งเน้นการสร้างเครือข่ายในการเฝ้าระวังคุณภาพอาหารที่มีการผลิตและจำหน่ายอย่างปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้บริโภค โดยกำหนดดำเนินงานในกิจกรรมที่ 1 เขตอาหารปลอดภัยภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย

50080400/50080400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อปรับปรุง ยกระดับมาตรฐานด้านสุขลักษณะการจำหน่ายอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหารโรงอาหารในโรงเรียน ตลาด และแผงลอยจำหน่ายอาหาร 2.2 เพื่อตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ผลิตอาหาร ประเภท สถานที่สะสมอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร ตลาดสด โรงอาหารในโรงเรียนและสถานที่ราชการ 2.3 เพื่อเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจในด้านการสุขาภิบาลอาหารแก่ผู้ประกอบการในสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่ผลิตอาหาร ประเภท สถานที่สะสมอาหาร แผงลอยจำหน่ายอาหาร ร้านอาหาร ตลาดสด โรงอาหารในโรงเรียนและสถานที่ราชการ 2.4 เพื่อประสานความร่วมมือและร่วมกำหนดทิศทางในการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยทั้งทางภาครัฐและเอกชน 2.5 เพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการคุ้มครองผู้บริโภค ให้ได้บริโภคอาหารที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และปลอดภัยต่อสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

ตรวจสถานประกอบการในพื้นที่เขตพญาไทและปฏิบัติถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างน้อยร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-25)

100.00

25/09/2563 : ดำเนินการตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-24)

100.00

24/09/2563 : ดำเนินกิจกรรมของโครงการในการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารด้วยชุดทดสอบอย่างง่าย และส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา การตรวจด้านกายภาพ การจัดอบรมให้ความรู้ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารในสถานประกอบการอาหารทุกประเภท การตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลอาหารและการสร้างเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนทุกสังกัดในพื้นที่เขตพญาไท เพื่อการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารในพื้นที่พัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร ระดับดี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-31)

90.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามแผนปฏิบัติงานตามโครงการฯ การรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-30)

80.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจประเมินการสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน และสุ่มตรวจสถานประกอบการอาหาร ตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย ปี ๒๕๖๓

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-06-26)

75.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ การสุ่มตรวจคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-26)

70.00

26/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหารตามแผนปฏิบัติการโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-04-27)

65.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสุ่มตรวจคุณภาพอาหารตลาดและแผงลอยจำหน่ายอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสุ่มตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย การสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-27)

40.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การตรวจสุขลักษณะและคุณภาพอาหารในสถานประกอบการอาหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนปฏิบติการโครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย การสุ่มตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร การตรวจสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียน การเตรียมปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-20)

20.00

20/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานโครงการ และจัดเตรียมเอกสารเบิกจ่ายงบประมาณแต่ละกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-30)

10.00

30/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดเตรียมและส่งเอกสารเพื่อประกอบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานแต่ละกิจกรรม การสุ่มตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารตามแผนปฏิบัติงาน

** ปัญหาของโครงการ :-ผู้ประกอบการไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร และขาดความตระหนักในการจำหน่ายอาหารที่สะอาด และปลอดภัยต่อผู้บริโภคอย่างสม่ำเสมอ -ประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจและไม่ตระหนักถึงสิทธิของผู้บริโภคในการเลือกซื้อและบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเพื่อขอนุมัติจากผู้อำนวยการเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-09-23
สิ้นสุด :2019-09-23
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติงานโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-23
สิ้นสุด :2019-09-23
ขั้นตอน 3
:จัดทำแผนปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
:5%
เริ่มต้น :2019-09-23
สิ้นสุด :2019-09-23
ขั้นตอน 4
:จัดทำคำสั่งให้ปฏิบัติงาน และขออนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลราชการและอนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการเขต
:5%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 5
:จัดทำเอกสารเบิกจ่ายค่าอาหารทำการนอกเวลาและค่าตอบแทนบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข
:10%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 6
:ตรวจประเมินด้านกายภาพสถานประกอบการ
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:สุ่มตรวจคุณภาพอาหารทางเคมีและจุลชีววิทยา และเบิกจ่ายค่าจัดซื้อตัวอย่างอาหาร
:20%
เริ่มต้น :2019-12-02
สิ้นสุด :2019-12-02
ขั้นตอน 8
:ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 9
:ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2933

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2933

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0788

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 90.4300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
90.43

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **