ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตราย : 50080000-2957

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเกศรา แย้มชื่นใจ โทร 6475

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs

50080600/50080600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ร้อยละ 5

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-26)

100.00

26/09/2563 : ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์และรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-30)

95.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยก การจัดเก็บขยะอันตรายและขยะชิ้นใหญ่ รวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะอันตราย และจัดเก็บส่งศูนย์อ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-30)

85.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกและจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-29)

80.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดเก็บขยะอันตรายและรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-31)

60.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การคัดแยกขยะพิษ ขยะอันตรายออกจากขยะทั่วไปและดำเนินการจัดเก็บรวบรวมส่งที่ศูนย์กำจัดมูลฝอยอ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บชยะอันตรายโดยประสานนัดวันเวลาการจัดเก็บ และจัดกิจกรรมการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และขยะอันตรายทุกวันอาทิตย์ ผลการจัดเก็บตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน13.17 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์การจัดเก็บชยะอันตราย และดำเนินการรับจัดเก็บทุกวันอาทิตย์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-31)

30.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิดโดยร่วมมือกับ AIS ดำเนินการรับขยะอิเลกทรอนิกส์มากำจัดอย่างถูกวิธี ดำเนินการทิ้งจัดเก็บเป็นประจำทุกวันอาทิตย์และส่งศูนย์ฯอ่อนนุช รายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์คัดแยกขยะอันตรายที่แหล่งกำเนิด และจัดเก็บส่งศูนย์ฯอ่อนนุช รายงานผ่านระบบอินเตอร์เน็ต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..จัดทำแผนปฏิบัติการ ดำเนินการประชาสัมพันธ์และจัดเก็บขยะมูลฝอยอันตรายส่งศูนย์ฯ อ่อนนุช

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ประชาสัมพันธ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการจัดเก็บและนำส่งศูนย์
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน/ประเมินผลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2957

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2957

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0795

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ( 993 ตันปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
10.12

100 / 100
3
12.97

100 / 100
4
19.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **