ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมการแปรรูปขยะเศษอาหารเพื่อกลับนำมาใช้ประโยชน์ : 50080000-2958

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางเกศรา แย้มชื่นใจ โทร 6475

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครมีนโยบายที่จะลดปริมาณขยะโดยการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs

50080600/50080600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อสนับสนุนนโยบายของผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

ลดปริมาณขยะ จำนวน 8.58 ตัน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-30)

100.00

30/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ดำเนินการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-29)

90.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจรับวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วอยู่ระหว่างการตั้งฎีกาเบิกจ่ายแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-30)

70.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอความเห็นชอบราคากลางการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างขอจัดสรรเงินประจำงวดในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในสถานประกอบการต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์รณรงค์สาธิตการคัดแยกขยะเพื่อนำมาสร้างคุณค่าใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-31)

30.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการประชาสัมพันธ์สาธิตการคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ จัดกิจกรรมรณรงค์การใช้ถุงผ้าแทนพลาสติก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการฯ จากสำนักงบประมาณ และดำเนินการประชาสัมพันธ์การคัดแยกขยะมูลฝอยเพื่อนำไปใช้ประโยชน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการขออนุมัติโครงการ งบประมาณและจัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/เงินงวด
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปขยะ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตั้งฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานและประเมินผล
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2958

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2958

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0795

ตัวชี้วัด : การลดและการคัดแยกมูลฝอย ที่แหล่งกำเนิด - ร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและน้ากลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (2,419.97 ตันต่อวัน) - ร้อยละปริมาณมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกจากแหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 ( 993 ตันปี

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 19.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
8.00

100 / 100
2
10.12

100 / 100
3
12.97

100 / 100
4
19.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **