ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50080000-2959

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

10.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 10.00

นางเกศรา แย้มชื่นใจ โทร 6475

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารราชการกรุงเทพมหานครมีนโยบายเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อให้เป็นมหานครสีเขียว สะอาดร่มรื่น สวยงาม

50080600/50080600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อปรับปรุงทัศนียภาพเกาะกลางถนน สวนหย่อมในพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงาม

เป้าหมายของโครงการ

จำนวน 7 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-09-26)

10.00

26/09/2563 : สำนักการคลังได้รายงานสถานการณ์ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครว่า การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการได้ โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ในส่วนของสำนักงานเขตพญาไท หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

** อุปสรรคของโครงการ :สำนักการคลังได้รายงานสถานการณ์ทางการเงินการคลังของกรุงเทพมหานครว่า การจัดเก็บรายได้ของกรุงเทพมหานครในปีงบประมาณ 2563 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ประมาณการได้ โดยให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน ในส่วนของสำนักงานเขตพญาไท หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-30)

90.00

30/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการตรวจรับต่้นไม้และวัสดุอุปกรณ์การปลูก เพื่อนำไปซ่อมแซมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-31)

60.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการปรับลดงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์ภายในจำนวนเงิน 400000 บาท และขออนุมัติเงินงวดเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :งบประมาณมีไม่ตามที่ขออนุมัติโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-06-30)

55.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้เพื่อดำเนินการปลูกซ่อมแซมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 ส่งผลให้ชะลอการดำเนินโครงการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-05-29)

55.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการรออนุมัติเงินงวด

** ปัญหาของโครงการ :มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดและความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิค – 19 ส่งผลให้ชะลอการจัดกิจกรรม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-30)

55.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รอการอนุมัติเงินงวดจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

** ปัญหาของโครงการ :สำนักงบประมาณแจ้งผลกระทบต่อรายได้ของกรุงเทพมหานคร จึงให้ทุกหน่วยงานชะลอการดำเนินการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และหมวดรายจ่ายอื่น ที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้ก่อน

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-31)

55.00

31/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้เพื่อดำเนินการปลูกซ่อมแซมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-29)

50.00

29/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ต้นไม้เพื่อดำเนินการปลูกซ่อมแซมและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-31)

40.00

31/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติเงินงวดเพื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-31)

30.00

31/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการสำรวจประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาคเอกชนร่วมมือในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอการอนุมัติโครงการฯ จากสำนักงบประมาณ ดำเนินการสำรวจพื้นที่ของเอกชนเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวตามที่ตกลงกับ สสล..

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการจัดทำโครงการ ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ สำรวจพื้นที่ดำเนินการเพิ่มพื้นที่สีเขียว จัดทำรายละเอียดการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และต้นไม้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ/เงินงวด
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อจัดจ้างวัสดุอุปกรณ์
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการบำรุงรักษา ปรับปรุง และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ตั้งฎีกาเบิกงบประมาณ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานและประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2959

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2959

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0800

ตัวชี้วัด : พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
1.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **