ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี : 50080000-2967

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา โทร 6480

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

50080800/50080800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพญาไทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สงม. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-30)

100.00

30/09/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 235,408,778 บาท เบิกจ่ายแล้ว 222,956,985.37 บาท คิดเป็น 83.32 % คงเหลือ 44,621,949.63 บาทคิดเป็น 16.68 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-31)

75.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 254,153,394 บาท เบิกจ่ายแล้ว 180,553,998.43 บาท คิดเป็น 60.28 % คงเหลือ 118,987,755.57 บาทคิดเป็น 39.72 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-30)

70.00

30/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 246,896,024 บาท เบิกจ่ายแล้ว 174,361,572.93 บาท คิดเป็น 58.21 % คงเหลือ 125,180,181.07 บาทคิดเป็น 41.79 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-29)

65.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 243,660,914 บาท เบิกจ่ายแล้ว 167,159,633.92 บาท คิดเป็น 55.81 % คงเหลือ 132,382,120.08 บาทคิดเป็น 44.19 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-28)

60.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 243,715,414 บาท เบิกจ่ายแล้ว 149,006,665.34 บาท คิดเป็น 49.72 % คงเหลือ 150,668,788.66 บาทคิดเป็น 50.28 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-28)

55.00

28/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,355,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 129,819,177.61 บาท คิดเป็น 41.17 % คงเหลือ 185,536,564.39 บาทคิดเป็น 58.83 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-25)

50.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,355,742 บาท เบิกจ่ายแล้ว 106,647,201.70 บาท คิดเป็น 33.82 % คงเหลือ 208,708,540.30 บาทคิดเป็น 66.18 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-27)

45.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,361,262 บาท เบิกจ่ายแล้ว 77,959,708.21 บาท คิดเป็น 24.72 % คงเหลือ 237,401,553.79 บาทคิดเป็น 75.28 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,361,262 บาท เบิกจ่ายแล้ว 58,309,549.11 บาท คิดเป็น 18.49 % คงเหลือ 257,051,712.89 บาทคิดเป็น 81.51 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,279,442 บาท เบิกจ่ายแล้ว 37,774,087.40 บาท คิดเป็น 11.98 % คงเหลือ 277,555,354.60 บาทคิดเป็น 88.02 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-28)

20.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2563 งบประมาณหลังปรับโอน 315,279,442 บาท เบิกจ่ายแล้ว 18,168,485.04 บาท คิดเป็น 5.76 % คงเหลือ 297,110,956.96 บาทคิดเป็น 94.24 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมโครงการส่ง สงป.อนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:แต่งตั้งคณะทำงาน/ประชุมติดตาม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:บันทึกข้อมูล
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน/ประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2967

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2967

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0802

ตัวชี้วัด : 2.1 ร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 88

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
88.00

100 / 100
2
33.82

100 / 100
3
55.81

100 / 100
4
83.32

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **