ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์และขุดลอกคูคลอง : 50080000-2974

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวมณฑิกา จารุธรรม โทร 6467

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ ให้มีการระบายน้ำได้อย่างรวดเร็ว ลดปัญหาจุดอ่อนน้ำท่วมขัง และสนับสนุนนโยบายผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เร่งการระบายน้ำ สั่งการได้ทันที 24 ชั่วโมง คลองปลอดผักตบชวา ลดปัญหาน้ำท่วม

50080300/50080300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อล้างท่อระบายน้ำ และขุดลอกคูคลอง 2. เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ และจุดอ่อนน้ำท่วมขัง

เป้าหมายของโครงการ

1.ล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ จำนวน 122 ซอย ความยาว 87,608 เมตร 2.ขุดลอกคูน้ำ จำนวน 4 แห่ง 3. ปรับปรุงภูมิทัศน์ จำนวน 2 แห่ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-27)

100.00

27/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-20)

70.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำหนังสือคาดงานแล้วเสร็จ และนัดกรรมการตรวจรับงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-30)

60.00

30/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตามแผนดำเนินการล้างท่อระบายน้ำ ทั้งหมด 122 ซอย ล้างโดยแรงงานเขต 13 ซอย จ้างเหมา 109 ซอย ขณะนี้ ผู้รับจ้างดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อแล้วเสร็จ 76 ซอย รวมทั้งหมด 89 ซอย คิดเป็นเปอร์เซ็นร้อยละ 65.53

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-25)

40.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....- ตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% - การดำเนินการจ้างเหมาล้างท่อ ผู้รับจ้างดำเนินการ จำนวน 2 ซอย คือ ซอยอินทามระ 29 และซอยพหลโยธิน 1 รวมทั้งหมดได้ 15 ซอย คิดเป็นเปอร์เซ็นได้ 18.3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-30)

30.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างรอผู้รับจ้างนำเอกสารวางค้ำประกันสัญญามาส่ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-26)

30.00

26/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย ดำเนินการแล้วเสร็จ 100% - แผนการจ้างเหมาล้างทำความสะอาด อยู่ระหว่างพิจารณาเอกสารของผู้รับจ้าง เพื่อจัดทำสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-26)

10.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการดังนี้ 1. การรักษาสภาพคู คลอง มีการกำหนดวางแผนรักษารอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ได้ดำเนินการรักษาสภาพคูน้ำซอยอารีย์สัมพันธ์ 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนลอกท่อ โดยใช้งานแรงงานเขต โดยตามแผนลอกท่อโดยแรงงานเขตมีทั้งหมด 13 ซอย โดยลงดำเนินการทุกวัน แล้วเสร็จ 8 ซอย 3. จ้างเหมาอยู่ระหว่างจัดทำร่างประกาศ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-28)

5.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การดำเนินการ ดังนี้ 1. การรักษาสภาพคู คลอง มีการกำหนดวางแผนรักษารอบทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง 2. อยู่ระหว่างจัดทำแผนลอกท่อ โดยใช้งานแรงงานเขต 3. จ้างเหมาอยู่ระหว่างกำหนดร่างขอบเขตงาน และจัดทำร่าง TOR

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ติดตามประเมินผล
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2974

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2974

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0799

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง (ผลลัพธ์)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **