ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมรับลงทะเบียนสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ : 50080000-2979

สำนักงานเขตพญาไท : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวนันทิกา กิจกล้า โทร 6484

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

แนวโน้มจำนวนผู้สูงอายุในสถานการณ์ปัจจุบันเพิ่มสูงขึ้น สำนักงานเขตมีหน้าที่รับลงทะเบียนผู้สูงอายุที่มาขอยื่นคำร้องลงทะเบียนเมื่ออายุ 60 ปี เพื่อขอรับสวัสดิการรับเบี้ยยังชีพจากภาครัฐ ดังนั้นควรมีทางการสื่อสารที่รวดเร็ว

50081000/50081000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มช่องทางส่งข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ห 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุที่มีความรู้สึกหรือทัศนคติที่ดีเมื่อมาพบเจ้าหน้าที่เพื่อติดต่อขอรับบริการด้านเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เป้าหมายของโครงการ

1. จำนวนช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ที่ได้ทำการสื่อสารให้ประชาชนได้รับทราบ 2. จำนวนผู้สูงอายุ (อายุเกิน 60 ปี) รายใหม่ ที่มาจดทะเบียนผู้สูงอายุเป็นครั้งแรก

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/09/2563 : ดำเนินการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562 - กันยายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-28)

85.00

28/8/2563 อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-29)

80.00

29/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและทางสื่อออนไลน์

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-30)

60.00

30/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-25)

60.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้ติดต่อขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-26)

50.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแกผู้ติดต่อขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-30)

40.00

30/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยการแจกคู่มือประชาสัมพันธ์ในชุมชนและดำเนินการทอดแบบสอบถามความพึงพอใจแกผู้ติดต่อขอรับบริการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-23)

30.00

23/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยงดรับลงทะเบียนในเดือนธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-27)

20.00

27/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนดำเนินการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนปฏิบัติการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ประชาสัมพันธ์โครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประเมินผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-2979

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-2979

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-0811

ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับเบี้ยยังชีพผู้สุงอายุ - จำนวนช่องทางการประชาสัมพันธ์ฯ - ร้อยละความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 89.5000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
73.67

100 / 100
3
99.59

100 / 100
4
89.50

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **