ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี : 50080000-3004

สำนักงานเขตพญาไท : (2564)

30

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30

นางสาวปานทิพย์ ชาวปลายนา โทร 6480

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ด้วยสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครมีนโยบายให้หน่วยงานของกรุงเทพมหานครดำเนินการใช้จ่ายงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

50080800/50080800

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของสำนักงานเขตพญาไทมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เป้าหมายของโครงการ

คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (ตามที่ สงม. กำหนด)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
๗.๔.๑.๓ กรุงเทพมหานครสามารถรักษาวินัยทางการเงินการคลังทั้งในระยะสั้นและ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2021-02-23)

30.00

23/02/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,648,932 บาท เบิกจ่ายแล้ว 76,506,855.17 บาท คิดเป็น 27.46 % คงเหลือ 202,093,584.83 บาทคิดเป็น 72.54%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2021-01-28)

25.00

28/01/2564 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,752 บาท เบิกจ่ายแล้ว 57,790,726.32 บาท คิดเป็น 20.74 % คงเหลือ 220,809,713.68 บาทคิดเป็น 79.26 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-12-28)

20.00

28/12/2563 : ดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,752 บาท เบิกจ่ายแล้ว 38,407,334.28 บาท คิดเป็น 13.79 % คงเหลือ 240,193,105.72 บาทคิดเป็น 86.21 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-11-30)

15.00

30/11/2563 :ดำเนินการขอนุมัติเงินประจำงวด และดำเนินการเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2564 งบประมาณหลังปรับโอน 228,009,440 บาท เบิกจ่ายแล้ว 17,963,925.75 บาท คิดเป็น 6.45 % คงเหลือ 260,636,514.25 บาทคิดเป็น 93.55 %

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2020-10-28)

10.00

28/10/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนรวบรวมโครงการส่ง สงป.อนุมัติโครงการและอนุมัติเงินงวดที่ 1

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50080000-3004

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50080000-3004

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5008-2007

ตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณในภาพรวม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 0

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 20

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **