ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50090000-3266

สำนักงานเขตห้วยขวาง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางวิทยา พลนาคู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และยังสามารถรวมกลุ่มประชาคมเพื่อยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตรๆละ 25 คน รวม 75 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตห้วยขวาง เรียนหลักสูตรละ 5 วันๆละ 6 ชั่วโมงประกอบด้วย 1. หลักสูตรควิลท์ 2. หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน 3. หลักสูตรเดโครพาต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสืบราคาค่าวัสดุและรับสมัครผู้สนใจเรียนตามหลักสูตรที่รับสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลการสืบราคาค่าวัสดุตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำแบบสอบถามความต้องการและความสนใจในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดและสืบราคาค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการผู้สนใจฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รายงานการจัดกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0916

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 80 : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **