ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ : 50090000-3266

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิทยา พลนาคู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีนโยบายในการพัฒนาชุมชนทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม อนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และยังตระหนักถึงความสำคัญในการส่งเสริมอาชีพของประชาชน จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสได้รับความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาประกอบเป็นอาชีพเสริมได้และยังสามารถรวมกลุ่มประชาคมเพื่อยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับการเสริมทักษะความรู้ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2. เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนเกิดการรวมกลุ่มในการฝึกอาชีพ เป็นการแก้ไขปัญหาการว่างงาน 3. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มและยกฐานะเป็นกลุ่มอาชีพต่อไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น จำนวน 3 หลักสูตรๆละ 25 คน รวม 75 คน ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตห้วยขวาง เรียนหลักสูตรละ 5 วันๆละ 6 ชั่วโมงประกอบด้วย 1. หลักสูตรควิลท์ 2. หลักสูตรการพับเหรียญโปรยทาน 3. หลักสูตรเดโครพาต

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๒ คนกรุงเทพฯมีโอกาสได้รับการฝึกอาชีพตามความถนัด%
๓.๒.๒.๑ พัฒนาโรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร ศูนย์ฝึกอาชีพ และการจัดฝึกอาชีพ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-07-31)

95.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรที่ 3 การพับเหรียญโปรยทานและจะสิ้นสุดหลักสูตรในวันที่ 4 สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 93.00 (2020-07-13)

93.00

13/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรควิลท์ ในวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 92.00 (2020-06-30)

92.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมในเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 91.00 (2020-06-15)

91.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการกำหนดวันเรียนหลักสูตรควิลท์และพับเหรียญโปรยทานระหว่างเือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม ประชาอุทิศ เขตห้วยขวาง ชั้น 4

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-05-29)

90.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการเพื่อจัดกิจกรรมหลังการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID - 19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 89.00 (2020-05-14)

89.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพ 2 หลักสูตรเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพ 2 หลักสูตรเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพ 2 หลักสูตรเนื่องจากการแพร่ระบาดของ ไวรัส COVID -19

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 88.00 (2020-04-27)

88.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนการจัดกิจกรรมในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-04-15)

87.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการการเตรียมการเพื่อจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่เหลืออีก 2 หลักสูตร ในเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี แต่ปรับเปลี่ยนตามนโยบายผู้บริหารเนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้ต้องเลื่อนกำหนดการออกไปเป็นเดือนมิถุนายน 2563

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-04-03)

85.00

3/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำเรื่องขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเนื่องจากการระบาดของไวรัส โคโรนา Covid 19

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมวิชาชีพเนื่องจากการระบาดของไวรัส โคโรนา Covid 19

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-03-26)

80.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรสอนฝึกอาชีพระยะสั้น ตามโครงการฯ หลักสูตรเดโคพาต เป็นเงิน 7,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID - 19

** อุปสรรคของโครงการ :เลื่อนกำหนดการฝึกอบรม 2 หลักสูตร เนื่องจากการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา COVID - 19

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-03-10)

75.00

10/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้ให้แก่ผู้สนใจหลัดสูตรเดโคพาต เรียนวันที่ 16 - 20 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษำร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-03-03)

70.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ จำนวน 3 หลักสูตร๐ ละ 10,000 บาทรวม 30,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-27)

60.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมวิชาชีพเสริมรายได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นขอบจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสอนฝึกอบรมวิชาชีพตามหลักสูตรต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครผู้สนใจเรียนตามหลักสูตรที่กำหนด หลักสูตรละ 25 คน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าวัสดุและการขอสนับสนุนวิทยากร ตามหลักสูตรที่จะจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการดำเนินการสืบราคาค่าวัสดุและรับสมัครผู้สนใจเรียนตามหลักสูตรที่รับสมัคร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเตรียมข้อมูลการสืบราคาค่าวัสดุตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการทำแบบสอบถามความต้องการและความสนใจในการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนดและสืบราคาค่าวัสดุในการฝึกอบรมวิชาชีพตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสำรวจความต้องการผู้สนใจฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้น

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานการจัดกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3266

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3266

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0916

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพ

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 70

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **