ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50090000-3270

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวรัชนี เกื้อหนุน / 089 2815410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสังคมปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ความเอื้ออาทรณ์ต่อกันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ในด้านการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้คำแนะนำพร้อมช่วยเหลือในส่วนที่เกียวข้อง เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมาในอนาคต

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของคนกรุงเทพมหานคร 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินการของศูนยบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในเขต 2. บุคลากรปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 วุฒิปริญญาตรี 1คน 2.2 ด้านการเงินการบัญชี 1 คน 2.3 ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 คน 2.4 ช่วยคนพิการ 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-31)

100.00

31/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว 1. เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส เดือน สิงหาคม 2563 เป็นเงิน 32,675 บาท เดือนกันยายน 2563 เป็นเงิน 32,013 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-25)

90.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพและทุนสนับสนุนบุตร ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส เพื่อสำรวจตรวจสอบข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 30,412.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-07-15)

75.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับลงทะเบียนเบี้้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำปี 2536

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-06-29)

70.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 32,675 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-15)

65.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้สูงอายุและผู้พิการและมอบถุงยังชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้พิการในชุมชน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-29)

60.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเคสผู้สูงอายุและแจกถุงยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-14)

75.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงเยี่ยมเคสผู้สูงอายุที่เดือดร้อนและยากจนชุมชนลาดพร้าว 80

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 32,675 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-15)

68.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้ขอทุนประกอบอาชีพชุมชนลาดพร้าว 42-44

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครสมัครปฎิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 32,850 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเคสผู้สูงอายุที่ไม่สามารถติดต่อได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 57.00 (2020-02-28)

57.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อมอบเงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องในการรักษาพยาบาล รายนางกอง โภคา ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 46 เป็นเงิน 1,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไมีมี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมเคสตามที่ได้รับเรื่องและเคสที่ไม่สามารถติดต่อผู้สูงอายุได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯ ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 15,000 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ำม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-28)

42.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมเคสผู้สูงอายุที่ไร้ญาติ

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านพัฒนาสังคม ประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 30,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเคสผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเคสเรื่องการขอความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 2 อัตราเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มัี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯลฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯลฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0931

ตัวชี้วัด : 9.ระดับความสำเร็จของการแจ้งประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการรับสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ) 1.จำนวนช่วงทางการประชาสัมพันธ์ฯ 2. ร้อยละความพึงพอใจของผู้สุงอายุที่มารับบริการด้านสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ค่าเป้าหมาย จำนวน 3 ช่องทาง ร้อยละ : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน 3 ช่องทาง ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 3 ช่องทาง ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **