ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสนับสนุนเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส : 50090000-3270

สำนักงานเขตห้วยขวาง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นางสาวรัชนี เกื้อหนุน / 089 2815410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ด้วยสังคมปัจจุบันความเปลี่ยนแปลงด้านสังคม เศรษฐกิจ เปลี่ยนแปลงไปอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ขาดความร่วมมือร่วมใจ ความเอื้ออาทรณ์ต่อกันทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมปัจจุบันจึงเปลี่ยนแปลงไปด้วย ดังนั้น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยแก้ไขปัญหา ในด้านการดำเนินชีวิตของประชาชนในชุมชน ให้คำแนะนำพร้อมช่วยเหลือในส่วนที่เกียวข้อง เพื่อลดปัญหาต่างๆที่จะเกิดตามมาในอนาคต

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ และการจัดสวัสดิการสังคมของคนกรุงเทพมหานคร 2. ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์รับแจ้งเหตุและบริการครอบครัวในชุมชน 3. ส่งเสริมสนับสนุนการประสานงานเพื่อจัดบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส 4. จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการดำเนินการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

เป้าหมายของโครงการ

1. สนับสนุนการดำเนินการของศูนยบริการด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ภายในเขต 2. บุคลากรปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ประจำสำนักงานเขต ดังนี้ 2.1 วุฒิปริญญาตรี 1คน 2.2 ด้านการเงินการบัญชี 1 คน 2.3 ช่วยงานด้านสังคมสงเคราะห์ 1 คน 2.4 ช่วยคนพิการ 1 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๑ - ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการดูแลอย่างครบวงจร
เป้าหมายที่ ๓.๑.๒ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๑.๒.๑ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสสามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเคสเรื่องการขอความช่วยเหลือผู้สูงอายุและผู้พิการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 15,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 4 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการรับสมัครอาสาสมัครเพื่อปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรี ผู้สูงอายุและคนพิการ จำนวน 2 อัตราเพิ่มเติม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มัี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯลฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านเด็ก สตรีฯลฯ
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3270

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3270

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0902

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้ยื่นคำร้องลงทะเบียนรับสวัสดิการและการสงเคราะห์

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 80 : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **