ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50090000-3273

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายประถม ตัณฑชน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การกีฬามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญและเอื้อยผลประโยชน์ ให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว สำนักงานเขตห้วยขวางให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทดสอบความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 4. ปลูกฝังนิสัยให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาลานกีฬา จำนวน 5 คน ปฏิบัติงานด้านลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จัดแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด จัดแข่งขันเซปักตะกร้อ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักกีฬา สมาชิกลานกีฬา 15 ลาน สมาชิกชุมชน 23 ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสโมสรกีฬา และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-31)

97.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 44,640.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบการใช้ลานกีฬาในแต่ละลาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 44,640.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 87.00 (2020-07-15)

87.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-29)

85.00

29/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา เดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 43,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-06-15)

81.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-01)

80.00

1/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬาประจำเดือนพฤษภาคม 2563 เป็นเงิน 44,640.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-29)

77.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจลานกีฬาและความเรียบร้อยของลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-14)

75.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ผู้ที่เดือดร้อนและประชาชนในชุมชน เนื่องจากงดใช้ลานกีฬาเนื่องจากการแพร้ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬาประจำเดือนเมษายน 2563 เป็นเงิน 43,200.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-15)

68.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการปิดให้บริการลานกีฬา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี ปรับเปลี่ยนตามแผนบริหารราชการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี ปรับเปลี่ยนตามแผนบริหารราชการตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 46,800 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดการแข่งขันกีฬา ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 52,200 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 53,010 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-28)

42.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 55,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 54,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(23) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 53,010 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(24) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงเยี่ยมลานกีฬาเพื่อทำความเข้าใจในการใช้ลานกีฬาในการออกกำลังกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(25) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **