ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬา : 50090000-3273

สำนักงานเขตห้วยขวาง

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นายประถม ตัณฑชน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

การกีฬามีความสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในด้านสุขภาพ พลานามัย และจิตใจ เป็นปัจจัยสำคัญและเอื้อยผลประโยชน์ ให้ประชาชนสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตและครอบครัว สำนักงานเขตห้วยขวางให้ความสำคัญของการพัฒนาด้านกีฬาเป็นอย่างยิ่ง และสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมด้านการกีฬาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมกิจกรรมสโมสรกีฬาและลานกีฬาขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อจัดหาสถานที่ให้ประชาชนได้ออกกำลังกายเล่นกีฬา รวมทั้งเป็นสถานที่ในการทำกิจกรรมร่วมกันของคนในครอบครัว 2. เพื่อให้เป็นการพัฒนาและยกระดับลานกีฬาให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น 3. เพื่อส่งเสริมเยาวชนและประชาชนได้มีโอกาสทดสอบความสามารถด้านการกีฬาสู่ความเป็นเลิศ 4. ปลูกฝังนิสัยให้รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

เป้าหมายของโครงการ

1.จ้างอาสาลานกีฬา จำนวน 5 คน ปฏิบัติงานด้านลานกีฬา จัดการแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ จัดแข่งขันฟุตซอลต้านยาเสพติด จัดแข่งขันเซปักตะกร้อ กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย นักกีฬา สมาชิกลานกีฬา 15 ลาน สมาชิกชุมชน 23 ชุมชน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการสโมสรกีฬา และเจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 53,010 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 42.00 (2020-01-28)

42.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-10)

40.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครลานกีฬาประจำเดือนธันวาคม 2562 เป็นเงิน 55,800.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬาประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 เป็นเงิน 54,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเยี่ยมลานกีฬาในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านลานกีฬา ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 53,010 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงเยี่ยมลานกีฬาเพื่อทำความเข้าใจในการใช้ลานกีฬาในการออกกำลังกาย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3273

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3273

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **