ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50090000-3274

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายประถม ตัณฑชน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ความแออัดของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนขากทุภาค เพื่อดิ้นรณเพื่อปากท้องมุ่งสู่ศุนย์กลางความเจริญ กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพการและใจที่ดีมีการดูแลสุขภาพเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มประชาคมและเรียนรู้การบริหารจัดการลานกีฬาด้วยตนเอง 3. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดปัญหายาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 4 หลักสูตรประกอบด้วย - รำไทเก็ก - เต้นแอโรบิค - เต้นลีลาศ ิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๖ คนกรุงเทพฯมีวิถีชีวิตแบบ Active Living Lifestyle%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๖.๑ สนับสนุนให้คนกรุงเทพฯ มีความตื่นตัวและกระตือรือร้น

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-14)

100.00

14/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว g[bd0jkpgxHog'bo 36,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 97.00 (2020-08-31)

97.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายประจำเดือนสิงหาคม 2563 เป็นเงิน 31,250.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-25)

95.00

25/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาและให้ผู้มาใช้ลานกีฬาใส่หน้ากากอนามัยและวัดอุณหภูมิก่อนใช้ลานกีฬาทุกครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายประจำลานกีฬา ประจำเดือนกรกฎาคม 2563 เป็นเงิน 26,750.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 81.00 (2020-07-01)

81.00

1/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายเดือนมิถุนายน 2563 เป็นเงิน 1,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-15)

80.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการเปิดใช้ลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-29)

77.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการตรวจเยี่ยมลานกีฬาและดูเรื่องอุปกรณ์ในลานกีฬาเนื่องจากงดการจัดกิจกรรมในลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-14)

75.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดใช้ลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดใช้ลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดใช้ลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID -19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดใช้บริการลานกีฬา เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื่อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนตามแผนและนโยบายผู้บริหารกำหนด

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-15)

68.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดให้บริการลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดให้บริการลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดให้บริการลานกีฬาเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกาย ประจำเดือนมีนาคม 2563 เป็นเงิน 42,750 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมลานกีฬาต่างๆ ในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 เป็นเงิน 59,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกลานกีฬาแต่ละแขวงและร่วมกิจกรรมในลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกาย ประจำเดือนมกราคม 2563 เป็นเงิน 68,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เยี่ยมสมาชิกลานกีฬาและรับข้อมูลข่าวสารที่สมาชิกลานกีฬาร้องขอ

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายประจำเดือนธันวาคม 2562 ยอดเงิน 61,250 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 62,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ีเยี่ยมเยียนลานแอโรบิคในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยาผู้นำออกกำลังกาย ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 32,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการลงตรวจเยียมลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(22) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดกิจกรรมลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าสมมนาคุณวิทยากร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **