ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย : 50090000-3274

สำนักงานเขตห้วยขวาง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

นายประถม ตัณฑชน

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ความแออัดของประชากรในกรุงเทพมหานคร จากการอพยพย้ายถิ่นฐานของประชาชนขากทุภาค เพื่อดิ้นรณเพื่อปากท้องมุ่งสู่ศุนย์กลางความเจริญ กรุงเทพมหานครเล็งเห็นความสำคัญของประชาชนที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร อยากให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดี มีน้ำใจ มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพการและใจที่ดีมีการดูแลสุขภาพเชิงลึกอย่างต่อเนื่อง 2. เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มประชาคมและเรียนรู้การบริหารจัดการลานกีฬาด้วยตนเอง 3. เพื่อให้เกิดการสานสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ลดปัญหายาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1. จัดกิจกรรมการออกกำลังกายให้แก่ประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 4 หลักสูตรประกอบด้วย - รำไทเก็ก - เต้นแอโรบิค - โยคะ - เต้นลีลาศ ิ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-02)

30.00

2/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรผู้นำออกกำลังกายประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 62,000.-บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่ีเยี่ยมเยียนลานแอโรบิคในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าตอบแทนวิทยาผู้นำออกกำลังกาย ประจำเดือนตุลาคม 2562 เป็นเงิน 32,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนการลงตรวจเยียมลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดเตรียมความพร้อมในการวางแผนจัดกิจกรรมลานกีฬา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:เบิกจ่ายค่าสมมนาคุณวิทยากร
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3274

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3274

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0917

ตัวชี้วัด : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 80 : 80.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ 80 : 0.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ 80)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
0.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **