ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการศูนย์ประสานงานธนาคารสมองของกรุงเทพมหานคร : 50090000-3276

สำนักงานเขตห้วยขวาง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวรัชนี เกื้อหนุน / 089 2815410

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

-สถาบันครอบครัวและระบบชุมชนสะท้อนให้เกิดวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของชุมชน เป็นอุดมการณ์ที่ยืดโยงสมาชิกในชุมชนไว้ด้วยกันเป็นรูปธรรมต่างๆกัน ในวิถีชีวิต ผลผลิต รูปแบบแต่มีลักษณะร่วมกันคือเน้นความพอเพียง และการพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุในชุมชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง เป็นสมาชิกที่อยู่ในระบบชุมชน เป็นกลุ่มประชาคมที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กลุ่มหนึ่งของชุมชน เพื่อเป็นการส่งเสริมให้กลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาของตนเองและยกย่องเชิดชูคุณค่าของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

-1. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาและตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคม 2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และเห็นคุณค่าของตนเอง

เป้าหมายของโครงการ

-จัดแสดงภูมิปัญญากลุ่มผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง เพื่อสร้างความเข้าใจและกำหนดกรอบหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชนผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วยผู้สูงอายุจากชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 80 คน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
เป้าหมายที่ ๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมหาข้อมูลและการกำหนดขั้นตอนการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลภูมิปัญญาผู้สูงอายุในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการวางแผนการจัดกิจกรรมตามที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติเงินประจำงวด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมเปิดรับสมัครอาสาสมัครปฏิบัติงานด้านสภาเยาวชนประจำสำนักงานเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:จัดกิจกรรมตามแผนเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนประจำเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3276

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3276

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0932

ตัวชี้วัด : จำนวนภูมิปัญญาผู้สุงอายุเพิ่มขึ้น (ผลผลิต)

ค่าเป้าหมาย จำนวนภูมิปัญญา : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนภูมิปัญญา : 20.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนภูมิปัญญา)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **