ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50090000-3277

สำนักงานเขตห้วยขวาง

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางสาวรัชนี เกื้อหนุน / 02 2754234

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

- การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลาน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความเป็นไทยและประทับใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 2. เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตห้วยขวาง 3. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและแผนบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมวันออกพรรษา , วันลอยกระทง , วันมาฆบูชา , วันสงกรานต์ , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา , วันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
เป้าหมายที่ ๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ %
เป้าประสงค์ที่ ๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำบุญตักบาตรวันพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามกำนดการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมตามที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:รายงานการจัดกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0933

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันสำคัญฯ

ค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ช่องทาง : 5.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวน 5 ช่องทาง : 30.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 5 ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **