ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจัดงานวันสำคัญและอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย : 50090000-3277

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวรัชนี เกื้อหนุน / 02 2754234

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

- การจัดกิจกรรมวันสำคัญต่างๆเป็นสิ่งที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกสืบทอดต่อไปสู่ลูกหลาน และเป็นการสืบสานประเพณีไทยให้ชาวต่างชาติเห็นถึงความเป็นไทยและประทับใจในศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่สำคัญของไทย จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์วัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อสร้างจิตสำนึกของคนไทยให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความภาคภูมิใจ ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันครอบครัว 2. เพื่อสืบสานงานวัฒนธรรมประเพณีไทยและส่งเสริมการท่องเที่ยวเขตห้วยขวาง 3. เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครและแผนบริหารราชการแผ่นดิน

เป้าหมายของโครงการ

1.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมและประเพณีไทย เขตห้วยขวาง ประจำปี 2563 ประกอบด้วย กิจกรรมวันออกพรรษา , วันลอยกระทง , วันมาฆบูชา , วันสงกรานต์ , วันวิสาขบูชา , วันอาสาฬหบูชา , วันแม่แห่งชาติ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๔ - สังคมพหุวัฒนธรรม
๓.๔.๑ คนกรุงเทพฯที่มีความแตกต่างหลากหลายทางวัฒนธรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขและ%
๓.๔.๑.๓ พัฒนากลไกและเครือข่ายการขับเคลื่อนการเรียนรู้ด้านพหุวัฒนธรรมในพื้นที่

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-07-31)

80.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันสำคัญต่างๆ ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-15)

70.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ในวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-30)

60.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการคืนเงินงบประมาณส่วนที่เหลือทั้งหมด แต่ยังดำเนินการจัดกิจกรรมโดยไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-15)

80.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 77.00 (2020-05-29)

77.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุฑิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-14)

75.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมตามนโยบายรัฐบาล

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนไปตามนดยบายผู้บริหารและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนไปตามนดยบายผู้บริหารและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-15)

68.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนการเพื่อจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-04)

60.00

4/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมงานเพื่อจัดกิจกรรมวันสงกรานต์ ณ ว้ดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามวันสำคัญต่างๆ ตามปีปฎิทิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการการทำบัญตักบาตร ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันมาฆบูชา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-02-03)

45.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตักบาตร ในวันมาฆบูชา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันวิสาฆบูชา ในวันที่เสารืที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-01-09)

35.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่ที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลในการจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมทำบุญตักบาตรวันพระราม 9 กาญจนาภิเษก ในวันที่ 5 ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง ณ วัดพระราม 9 กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามกำนดการจัดกิจกรรมวันสำคัญประจำปี

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:จัดกิจกรรมตามที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:เบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:รายงานการจัดกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3277

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3277

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0933

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)จำนวนช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมงานวันสำคัญฯ

ค่าเป้าหมาย จำนวน 5 ช่องทาง : 5

ผลงานที่ทำได้ จำนวน 5 ช่องทาง : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวน 5 ช่องทาง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
50.00

100 / 100
3
70.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **