ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการรู้ใช้ รู้เก็บ คนกรุงเทพฯ ชีวิตมั่นคง : 50090000-3279

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางวิทยา พลนาคู

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ได้มีการนำแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง" ตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มากำหนดเป็นนโยบายด้านเศรษฐกิจที่มีเป้าหมายให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งโอกาส ทุกคนตั้งตัวและเติบโตได้ และได้กำหนดให้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารเงินออมครอบครัวขึ้นในสำนักงานเขต เพื่อทำหน้าที่ให้คำปรึกษา แนะนำประชาชนในเรื่องการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว การส่งเสริมวินัยด้านการออม ตลอดจนการแนะนำช่องทางการลงทุนในการเพิ่มรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข โดยการสร้างจิตสำนึกของประชาชนให้ยึดหลักการดำเนินชีวิตที่มีความพอดีพอประมาณ มีการสร้างภูมิคุ้มกันในลักษณะของการพึ่งพาตนเอง เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีอย่างยั่งยืน จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน ขึ้น

50091000/50091000

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้และคำปรึกษาแนะนำ แก่ประชาชนในการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของตนเองและครอบครัว 2. เพื่อเพิ่มโอกาสให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยให้สามารถเข้าถึงและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการเข้าสู่ระบบการออมเงินและการลงทุน 3. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการสร้างวินัยทางการเงินให้กับเด็ก เยาวชน และประชาชนให้รู้จักการเก็บออมและลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อสร้างความมั่นคง ทางเศรษฐกิจของครอบครัว 4. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถบริหารจัดการ วางแผนและจัดสรรเงินออมเพื่อให้การลงทุนประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัว 5. เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบในชุมชนในพื้นที่เขต

เป้าหมายของโครงการ

จัดหน่วยออกประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์เคลื่อนที่ส่งเสริมการบริหารเงินออมครอบครัวและแก้ไขปัญหาหนี้สิน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงิน การแก้ไขปัญหาหนี้สินตลอดจนการวางแผนทางการเงิน การลงทุนแก่ประชาชน ตามชุมชนต่างๆในพื้นที่เขต จำนวน 10 ครั้ง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
๓.๒ - เมืองแห่งโอกาสทางเศรษฐกิจ
๓.๒.๑ ผู้ที่อยู่ในภาคเศรษฐกิจนอกระบบและแรงงานนอกระบบเข้าถึงสวัสดิการและแหล่งเงินทุนอย่าง%
๓.๒.๑.๑ แรงงานนอกระบบทราบสิทธิทางสวัสดิการสังคมและแหล่งเงินก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-08-25)

100.00

25/8/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-31)

90.00

31/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมรณรงค์เคื่อนที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการออม และการทำบัญชีรายรับ - รายจ่ายให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-15)

85.00

15/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการลงพื้นที่จัดกิจกรรมการออมให้น้องๆในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน ในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 82.00 (2020-06-30)

82.00

30/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมลงพื้นที่เพื่อจัดกิจกรรมในศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-15)

80.00

15/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมเพื่อลงพื้นที่ในการให้ความรู้เกี่ยวกับการออมเงินในอนาคต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 775.00 (2020-05-29)

775.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมหลังการแพร่ระบาดเชื่อไวรัส COVID-19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-14)

75.00

14/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดในเดือนกรกฎาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-27)

70.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมประมาณเดือนมิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ปรับเปลี่ยนไปตามนดยบายผู้บริหารและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

** อุปสรรคของโครงการ :ปรับเปลี่ยนไปตามนดยบายผู้บริหารและการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 68.00 (2020-04-15)

68.00

15/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเลื่อจัดกิจกรรมการลงพื้นที่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

** อุปสรรคของโครงการ :อยู่ระหว่างขั้นตอนการงดจัดกิจกรรมเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-26)

65.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและผลิตสื่อ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-03)

60.00

3/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเบิกจ่ายค่าจัดซื้อวัสดุ เป็นเงิน 11,400 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-27)

55.00

27/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-12)

50.00

12/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการขอความเห็นชอบดำเนินการจัดซื้อวัสดุเพื่อจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(14) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-03)

50.00

3/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรมเงินออมตามชุมชนต่างๆ ในพื่นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(15) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-28)

45.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการวางแผนจัดกิจกรรมตามชุมชนต่างๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการ ประจำปี 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(16) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-09)

40.00

9/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมแผนการลงพื้นที่ตามกำหนดการโครงการเพื่อจัดกิจกรรมตามแผนและการสืบราคาค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(17) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-16)

30.00

16/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมสืบราคาค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(18) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-28)

25.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการสืบราคาค่าวัสดุตามท้องตลาด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(19) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-06)

20.00

6/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมวางแผนจัดกิจกรรมตามชุมชนต่างๆและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนพร้อมสืบราคาค่าวัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(20) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(21) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-22)

5.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนการเตรียมข้อมูลเพื่อประาสัมพันธ์โครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:เตรียมข้อมูลโครงการ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดแผนการจัดกิจกรรม
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:เสนอแผนการดำเนินการ
:40%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กำหนดวันจัดกิจกรรม
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:ลงพื้นที่จัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนด
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
:90%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:รายงานผลการดำเนินงาน
:100%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3279

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3279

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0930

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)ร้อยละขอผู้ที่ได้รับความรู้เรื่องการบริหารการเงินมีการวางแผนทางการเงินเพิ่มขึ้น

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 5

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
30.00

100 / 100
3
40.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **