ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2019-11-19)

100.00

19/11/2562 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว โดยส่งรายงานทรัพย์สินประจำปีงบประมาณ 2562 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-10-22)

50.00

22/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สิน จากหน่วยงานต่าง เพื่อสรุปรายงานทรัพย์สินประจำปีส่งกองทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:รวบรวมเอกสารจากฝ่ายต่าง ๆ
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำรายงานสรุปยอดทรัพย์สินประจำปี 2563
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3282

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3282

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด :

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **