ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมจุดกวดขันทิ้ง จับ - ปรับ : 50090000-3284

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายจีระพงษ์ ลาภผล

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

โดยสำนักงานเขตได้จัดตั้งจุดกวดขันจับ-ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ และประชาสัมพันธ์ให้ปะชาชนได้รับทราบไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยตามที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้

50090900/50090900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อให้กรุงเทพมหานครมีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย 2.เพื่อให้ประชาชนมีความสำนึกในการไม่ทิ้งขยะในที่สาธารณะ 3.เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาดของกรุงเทพมหานคร 4.เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบการทิ้งขยะในที่สาธารณะเป็นการกระทำผิดกฎหมาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขัน ทิ้ง จับ-ปรับ (เป้าหมายร้อยละ 90)

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-05)

100.00

5/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-17)

80.00

17/8/2563 : กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ เปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

8/7/2563 : กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ เปรีนยเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 64.00 (2020-06-11)

64.00

11/6/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-14)

60.00

14/5/2563 : จัดเจ้าหน้าทีปฏิบัติหน้าที่จุดจับปรับอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-04-10)

55.00

10/4/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-03-05)

45.00

5/3/2563 : ประชาสัมพันธ์และกวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะและเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ เปรียบเทียบปรับผู้ฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 36.00 (2020-01-11)

36.00

11/1/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ พร้อมเปรียบเทียบปรับหากมีการฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-11)

15.00

11/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนทิ้งขยะในที่สาธารณะ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-26)

10.00

26/10/2562 : เสนออนุมัติกิจกรรม และจัดเจ้าหน้าที่ตรวจจุดกวดขันทิ้งจับปรับ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:20%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:30%
เริ่มต้น :2019-12-01
สิ้นสุด :2019-12-01
ขั้นตอน 4
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:40%
เริ่มต้น :2020-01-01
สิ้นสุด :2020-01-01
ขั้นตอน 5
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:50%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 6
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:60%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 7
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:65%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 8
:จัดเจ้าหน้าที่ตรวจุดกวดขันิ้ง จับ ปรับผู้ทิ้งขยะในที่สาธารณะ
:70%
เริ่มต้น :2020-05-01
สิ้นสุด :2020-05-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3284

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3284

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0924

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการออกตรวจจุดกวดขันทิ้ง จับ-ปรับ ของสำนักงานเขต(ฝ่ายเทศกิจ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 90.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
55.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **