ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกกรมตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง(งานประจำ) : 50090000-3285

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นส.วิภาวี ขุนจำนน 7479

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 63 ฝ่ายการศึกษา เขตห้วยขวางมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารงานและให้บริการกับบุคลากรของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน โรงเรียน โดยมีหน้าที่ความรับผิดชอบ ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานการเงิน การงบประมาณ การพัสดุและสวัสดิการ และการบริหารงานทั่วไป โดยภารกิจสำคัญประการหนึ่งซึ่งดำเนินการเป็นประจำทุกปีการศึกษา คือการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน รับฟังปัญหา และอุปสรรคในการจัดการศึกาาของโรงเรียน ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา และส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินกิจการของโรงเรียนในด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและนดยบายด้านการศึกษาของกรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 63 1. เพื่อร่วมแก้ไขปัญหาอุปสรรคการจัดการศึกษาของโรงเรียน 2. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของดรงเรียนในด้านต่างๆ 3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับโรงเรียน และโรงเรียนกับสำนักงานเขตห้วยขวาง 4. เพื่อให้การจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ทั้ง 3 โรงเรียน เป็นไปไในทิศทางเดียวกัน

เป้าหมายของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 63 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ในสำนักงานเขตห้วยขวาง ทั้ง 3 โรงเรียน จำนวน 15 ครั้งต่อปี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-06-21)

100.00

21/6/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว + 7/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ + 12/6/2563 ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการที่ 5 ในการตรวจเยี่ยมความพร้อม ณ โรงเรียนวิชากร + 15/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม + 15/6/2563 ออกตรวจเยี่ยมความพร้อมในการจัดรูปแบบการสอน Online ในช่วงสถานการณ์โควิด19 ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก + 22/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ + 23/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม + 24/6/2563 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1/2563 ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 76.00 (2020-05-18)

76.00

15/5/63 ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก และ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 18/5/63 ตรวจเยี่ยมการทดสอบระบบการเรียนการสอน oN-aIR ณ โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก

** ปัญหาของโครงการ :

** อุปสรรคของโครงการ :

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-13)

70.00

13/4/2563 : อยู่ระหว่างปิดภาคเรียน

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-27)

65.00

27/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...วันที่16 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไว้รัสโควิด-19 ณ รร.ประชาราษฎ์บำเพ็ญ /วันที่17 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไว้รัสโควิด-19 ณ รร.พระราม9 กาญจนาภิเษก/วันที่18 มีค.63 ผู้บริหารได้เข้าตรวจเยี่ยมการพัฒนาสภาพแวดล้อมและจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เป็นการป้องกันไว้รัสโควิด-19 ณ รร.วัดใหม่ช่องลม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-14)

55.00

2020-2-14 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ : ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-27)

45.00

27/1/2563 : รายงานการตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด ประจำเดือน มกราคม 2563 + 6 มกราคม 2563 รับรองการตรวจ สมศ.รอบ สี่ ที่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก +7 มกราคม 2563 รับรองการตรวจ สมศ.รอบสี่ ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ +10 มกราคม 2563 ร่วมงานวันเด็กที่โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ

** ปัญหาของโครงการ : -ไม่ปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ : -ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-12-24)

35.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... +13 ธันวาคม 2562 : ตรวจเยี่ยมการทดสอบ Pre-O-Net ประจำปี 2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ/ พระราม 9 กาญจนาภิเษก / วัดใหม่ช่องลม +18 ธันวาคม 2562 : ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก +19 ธันวาคม 2562 : ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ +20 ธันวาคม 2562 : ตรวจสภาพแวดล้อมโรงเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม +20 ธันวาคม 2562 : เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีครั้งที่ 23 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ +23 ธันวาคม 2562 : ตรวจเยี่ยมเตรียมความพร้อมรับ สมศ.รอบ 4 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ รวม 6 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : ควรมีการจัดทำสมุดนิเทศ/หรือบันทึกการตรวจเยี่ยมทุกครั้ง เพื่อเป็นการชี้แนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงต่อไป

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-11-19)

25.00

19/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจเยี่ยมโรงเรียน 1. 28 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 2. 28 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม 3. 29 ตุลาคม 2562 ลงพัฒนาสภาพแวดล้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2562 ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 4. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ 5. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนพระราม 9 กาญจนาภิเษก 6. 1 พฤศจิกายน 2562 ลงตรวจเยี่ยมโรงเรียนในวันเปิดเทอม ณ โรงเรียนวัดใหม่ช่องลม

** ปัญหาของโครงการ : - ไม่มี -

** อุปสรรคของโครงการ : - ไม่มี -

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-24)

5.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนเสนอกิจกรรมเพื่อขอนุมัติ

** ปัญหาของโครงการ : -

** อุปสรรคของโครงการ : -

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติกิจกรรม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กำหนดระยะเวลาการออกตรวจเยี่ยมโรงเรียน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:ออกตรวจเยี่่ยม
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการดำเนินงาน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3285

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3285

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **