ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการลงข้อมูลออกเลขรหัสประจำบ้าน : 50090000-3287

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวแดง แซ่ตั้ง (7459 - 7461)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้การควบคุมผังเมืองเป็นไปตามที่กฎหมายผังเมืองกำหนด

50090200/50090200

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อให้การควบคุมกฎหมายผังเมืองรวมมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

สามารถลงจุดได้ครบทุกราย คิดเป็นร้อยละ 100

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๔ – มหานครกระชับ : Bangkok as a Compact City
๔.๑ - กรุงเทพมหานครเติบโตอย่างเป็นระเบียบตามผังเมืองรวม
๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครชั้นในและชั้นกลาง มีการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ สอดคล้องกับ%
๔.๑.๑.๑ ส่งเสริมการขยายตัวในการใช้ประโยชน์ที่ดินเต็มประสิทธิภาพตามผังเมือง

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

2020-9-16 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-06)

95.00

6/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่ได้รับอนุญาตให้ออกเลขหมายประจำบ้าน เดือน กรกฎาคม 2563 จำนวน 9 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-25)

90.00

25/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงพื้นที่ที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มิถุนายน 2563 ได้รับอนุญาตจำนวน 11 ราย และมีการลงจุดแล้ว 11 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-20)

85.00

20/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน พฤษภาคม 2563 อนุญาต 8 ราย และลงจุด 8 ราย คิดเป็นร้อย 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-18)

80.00

18/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน เมษายน 2563 อนุญาต 5 ราย และลงจุด 5 ราย คิดเป็นร้อย 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-09)

70.00

9/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน มีนาคม 2563 อนุญาต 9 ราย และลงจุด 9 ราย คิดเป็นร้อย 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-05)

60.00

5/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่ได้รับอนุญาตออกเลขรหัสประจำบ้าน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 12 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-17)

50.00

17/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ลงจุดแสดงตำแหน่งที่ตั้งของบ้านที่อนุญาตให้มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน เดือน ม.ค. 63 อนุญาต 9 ราย และลงจุด 9 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-20)

40.00

20/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 15 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 15 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-06)

30.00

6/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 8 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-12)

20.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...มีการออกเลขรหัสประจำบ้านประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 7 ราย และลงจุดแสดงตำแหน่งของบ้านที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านเรียบร้อยแล้วทั้ง 7 ราย คิดเป็นร้อยละ 100

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-10-24)

20.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรม และดำเนินการลงจุดแสดงตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้านที่ได้รับอนุมัติแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีอุปสรรค

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการและเริ่มดำเนินการโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการ/กิจกรรมโดยการลงจุดในระบบเป็นประจำ และรายงานต่อผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปผลการปฏิบัติงานโดยภาพรวมและนำเสนอผู้บริหาร
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3287

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3287

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0904

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์)ร้อยละของการลงจุดแสดงตำแหน่งพื้นที่ที่อนุญาตให้มีการก่อสร้างอาคาร และตำแหน่งอาคารที่มีการออกเลขรหัสประจำบ้าน ฝ่ายทะเบียนและฝ่ายโยธา)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **