ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(มิติที่1#แผนกทม.)โครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด : 50090000-3291

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายรัฐธนภัสส์ เชื้อบ้านเกาะ 7457

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

สถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดในปัจจุบัน พบว่าประเทศไทยอยู่ในสถานะนำเข้า ยาเสพติดมาบริโภคและลำเลียงไปสู่ประเทศที่สาม ยาบ้ายังคงเป็นยาหลักที่มีการแพร่ระบาด ชุมชนมีปัญหา ยาเสพติดรุนแรง พบมากถึง 3,471 ชุมชน ผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดร้อยละ 70 ถูกจับกุมในข้อหาเสพ/ครอบครอง โดยผู้เข้าไปเกี่ยวข้องร้อยละ 45 เป็นเด็กและเยาวชนอายุต่ำกว่า 24 ปี การใช้ยาเฮโรอีน ยาเค กัญชา มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นและมีการใช้ยาในทางที่ผิดมากขึ้นในกลุ่มเด็กและเยาวชน นโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครด้านความปลอดภัย (COMMUNITY) มุ่งให้ประชาชนมีชีวิตปลอดภัย ทรัพย์สินปลอดภัย ชุมชนและสังคมปลอดภัย และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ด้านที่ 1 มหานครปลอดภัย มิติที่ 1.2 ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด เป้าประสงค์ที่ 1.2.2.1 เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 5 ปี (พ.ศ. 2558 – 2562) มุ่งให้สังคมไทยเข้มแข็งและรอดพ้นจากยาเสพติดด้วยภูมิคุ้มกันและมาตรการลดผู้ค้าและผู้เสพ ซึ่งใช้แผนประชารัฐร่วมใจ สร้างหมู่บ้านมั่นคง ปลอดยาเสพติด (พ.ศ. 2559 – 2560) เป็นแนวทางในการดำเนินงานเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน/ชุมชนทั่วประเทศ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม กรุงเทพมหานครมีนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนจึงได้จัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดทุกชุมชน เพื่อเป็นเครือข่าย เฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ปัจจุบันกรุงเทพมหานครมีอาสาสมัคร จำนวน 11,704 คน ซึ่งอาสาสมัครดังกล่าวได้รับการพัฒนาศักยภาพและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดลดลง เมื่อเปรียบเทียบจากการประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของหมู่บ้าน/ชุมชน ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีจำนวนชุมชนที่มีปัญหารุนแรงลดลงจาก 343 ชุมชน เป็น 284 ชุมชน ลดลงเป็นร้อยละ 17.20 จึงมีความจำเป็นในการจัดตั้งอาสาสมัครเพิ่มขึ้น โดยมีภารกิจของอาสาสมัครฯ ประกอบด้วย การเฝ้าระวังและป้องกันอาชญากรรมและ การแพร่ระบาดของยาเสพติดในชุมชน และสถานศึกษารอบชุมชน ค้นหาและชักจูงผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ที่ผ่านการบำบัดรักษา ติดตามข้อมูลข่าวสารที่อาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของรัฐและแจ้งเหตุต่างๆ ไปยัง ผู้ประสานงานของสำนักงานเขต และให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ทั้งนี้อาสาสมัครฯ จึงถือเป็นเครือข่ายภาคประชาชนที่สำคัญในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดของกรุงเทพมหานคร แผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556 – 2575) มีเป้าหมาย ในการจัดตั้งอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดในปี พ.ศ. 2561 – 2565 ไม่น้อยกว่า 16,432 ซึ่งในส่วนของสำนักงานเขตห้วยขวาง ปัจจุบันมีชุมชนในพื้นที่ จำนวน 24 ชุมชน รวม มีอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดรายเดิมที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ จำนวน 65 คน และเพื่อให้การขับเคลื่อนงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนในการดำเนินงานเป็นเครือข่ายภาคประชาชนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันยาเสพติดและเฝ้าระวังภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวางจึงจัดทำโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและ ยาเสพติด

50090100/50090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1 เพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด 2 เพื่อเพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

เป้าหมายของโครงการ

1 พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง จำนวน 65 คน 2 อาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวางจัดกิจกรรม 3 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่เขตห้วยขวาง 4.จำนวนปฏิบัติงานอาสาสมัครฯ 1 ครั้ง/เดือน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๒ - ปลอดอาชญากรรมและยาเสพติด
เป้าหมายที่ ๑.๒.๒ เด็กและเยาวชนไม่เสพยาเสพติด ผู้เสพติดทุกคนเข้าสู่ระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูที่มีมา%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๒.๒.๑ เพิ่มระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเฝ้าระวังยาเสพติด

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-24)

100.00

24/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-25)

85.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว โดยการเผยแพร่ข่าวสารผ่านสื่อออนไลน์ของสำนักงานเขตห้วยขวางเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด19 จึงไม่สามารถจัดกิจกรรมเดินรณรงค์ที่มีมวลชนเข้าร่วมกิจกรรมได้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-28)

80.00

28/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 อยู่ระหว่างการรับทราบแนวทางการดำเนินงานจากสำนักอนามัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-16)

70.00

16/4/2563 : กิจกรรมที่ 1 ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว กิจกรรมที่ 2 กำหนดจัดกิจกรรมการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อเสนอแนะ

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-24)

60.00

2020-3-24 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมเอกสาร ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-28)

50.00

2020-2-28 : เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 ฝ่ายปกครองได้จัดกิจกรรมอบรมโครงการอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติดเขตห้วยขวาง ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน...การรวบรวมเอกสาร ตั้งฎีกาเบิกจ่ายงบประมาณ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีปัญหาอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-01-28)

40.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน.../ฝ่ายปกครองได้จัดทำคำสั่งสำนักงานเขตห้วยขวางที่ 16/2563 เรื่อง เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโครงการฯ สั่ง ณ วันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2563 และได้กำหนดวันประชุมกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครฯ ในวันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมประชาราษฎร์บำเพ็ญ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-12-24)

30.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้เตรียมการเสนอการจัดประชุมอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยยาเสพติด ซึ่งได้จัดทำร่างกำหนดการและรายละเอียดเบื้องต้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-11-26)

20.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ติดตามและประสานงานอาสาสมัครฯ อย่างต่อเนื่อง และอยู่ระหว่างการกำหนดวันประชุมอาสาสมัครฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-28)

10.00

28/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่ประชุม และกำหนดการจัดประชุมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการฯ เพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการตามโครงการ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผู้บริหารรับทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงิน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3291

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3291

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0912

ตัวชี้วัด : (ยุทธศาสตร์/ตชว.เสริม)จำนวนครั้งในการปฏิบัติงานของอาสาสมัครกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังภัยและยาเสพติด

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง : 1.0000

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง : 1.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
1.00

100 / 100
3
1.00

100 / 100
4
1.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **