ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(งานประจำ)กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวาง : 50090000-3293

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

น.ส.กาญจนา ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล 7454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นสื่อในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร ให้ประชาชนสามารถติดตามและสืบค้นข้อมูลที่ต้องการในการมาติดต่อราชการกับหน่วยงานได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

50090100/50090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ - เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตามสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

เป้าหมายของโครงการ

มีการปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลและข่าวสารต่าง ๆ ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดตามสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-15)

100.00

15/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 95.00 (2020-08-26)

95.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + เกี่ยวกับองค์กร - สถิติบ้านและประชากร จำนวน 2 เรื่อง + ข่าวสาร - ข่าวสารแนะนำ จำนวน 3 เรื่อง - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่ม่

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-07-24)

90.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + เกี่ยวกับองค์กร - สถิติบ้านและประชากร 2 เรื่อง + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง - ข่าวสารแนะนำ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-26)

80.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + เกี่ยวกับองค์กร - สถิติบ้านและประชากร 2 เรื่อง + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 เรื่อง - ข่าวสารแนะนำ จำนวน 8 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-05-27)

70.00

27/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 3 เรื่อง - สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-20)

60.00

20/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 11 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง - สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-23)

50.00

23/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข้อมูลผู้บริหาร - ผู้บริหารสำนักงานเขตฯ จำนวน 1 เรื่อง + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-26)

40.00

26/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 8 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 28 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 5 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-25)

30.00

25/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 39 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 2 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 3 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 52 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง - ข่าวสารแนะนำ จำนวน 2 เรื่อง 2. สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. เกี่ยวกับองค์กร จำนวน 1 เรื่อง 2. ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง 3. สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการกิจกรรมตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผู้บริหารรับทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **