ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

(งานประจำ)กิจกรรมปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานเขตห้วยขวาง : 50090000-3293

สำนักงานเขตห้วยขวาง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

น.ส.กาญจนา ฤทธิ์ทรัพย์ไพศาล 7454

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

เป็นไปตามแผนฯ 63

50090100/50090100

วัตถุประสงค์ของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 63

เป้าหมายของโครงการ

เป็นไปตามแผนฯ 63

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๕ - เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป้าหมายที่ ๗.๕.๑ กรุงเทพมหานครให้บริการประชาชนด้วยความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้องและโปร่งใส โดยประยุกต์ %
เป้าประสงค์ที่ ๗.๕.๑.๑ มีระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์สำหรับให้บริการประชาชน และ/หรือ มีการเชื่อม

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-24)

20.00

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ + ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 4 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 25 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-28)

10.00

28/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 9 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 52 เรื่อง - ประกาศหน่วยงาน จำนวน 1 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง - ข่าวสารแนะนำ จำนวน 2 เรื่อง 2. สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-29)

5.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอนปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ดังนี้ 1. เกี่ยวกับองค์กร จำนวน 1 เรื่อง 2. ข่าวสาร - ข่าวประชาสัมพันธ์ จำนวน 10 เรื่อง - ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 17 เรื่อง - ประกาศงาน จำนวน 1 เรื่อง 3. สถิติ จำนวน 2 เรื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอกิจกรรมเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการกิจกรรมตามแผน
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผู้บริหารรับทราบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3293

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3293

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **