ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียว : 50090000-3294

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายโกเมน มะนานวม

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากรเข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดระบบนิเวศน์เสื่อมโทรม อากาศมีมลพิษและ ฝุ่นละอองเพิ่มขึ้น เป็นต้น ซึ่งปัญหาเหล่านี้หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนให้ความสำคัญในการแก้ไข เพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีมลภาวะน้อยที่สุด จึงต้องมีจำนวนพื้นที่สีเขียวกระจายครอบคลุมไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานคร ใช้เป็นแหล่งดูดซับมลพิษทางอากาศมากขึ้น และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในพื้นที่เขตห้วยขวางให้เกิดความสวยงาม สำนักงานเขตห้วยขวางมีพื้นที่สวนสาธารณะรวม 341,224 ตารางเมตร คิดในสัดส่วนพื้นที่สวนสาธารณะต่อประชากร ๑ คน ประมาณ 5.43 ตารางเมตร/คน ซึ่งยังไม่เพียงพอตามมาตรฐานสากล จึงจำเป็น ต้องดำเนินการจัดหาพื้นที่ทั้งของภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อนำมาปรับปรุงและปรับภูมิทัศน์ให้เป็นพื้นที่สีเขียว รวมทั้งการบำรุงรักษาพื้นที่สีเขียวที่ได้ดำเนินการมาแล้ว เพื่อสนับสนุนแผนการบริหารราชการของกรุงเทพมหานครบรรลุตามเป้าหมาย จึงได้จัดทำโครงการค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ปรับปรุงและเพิ่มพื้นที่สีเขียวขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเป็นการสนองนโยบายของกรุงเทพมหานคร ๒.๒ เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีภายในพื้นที่เขตห้วยขวางและกรุงเทพมหานคร ๒.๓ เพื่อความสวยงามและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ๒.๔ ก่อให้เกิดภูมิทัศน์ที่ดีต่อประชากรในพื้นที่ และประชากรทั่วไป

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์ โดยจัดหาต้นไม้และวัสดุปลูกในถนนสายหลัก สายรอง สวนสาธารณะ สวนหย่อมในพื้นที่เขตห้วยขวาง และบริเวณใต้ทางด่วนถนนพระราม 9 พื้นที่ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย จำนวน 7 ไร่ 3 งาน 11.10 ตารางวา

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๒ - มีพื้นที่สาธารณะ พื้นที่สีเขียวกระจายทั่วทุกพื้นที่
เป้าหมายที่ ๒.๒.๑ กรุงเทพมหานครเป็นมหานครที่ร่มรื่นด้วยพรรณไม้ มีพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผ่อนเพียงพ%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๒.๑.๒ อนุรักษ์ ฟื้นฟูและรักษาพื้นที่สีเขียวเพื่อรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีของกรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกแล้ว และฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบขออนุมัติเบิกเงิน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ส่งร่างใบสั่งซื้อให้ฝ่ายการคลังตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบสั่งซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติประกาศผู้ชนะเสนอราคาสั่งซื้อต้นไม้และวัสดุปลูกฯ ตามโครงการดังกล่าว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำรายงานขอจัดซื้อและจัดทำประกาศพร้อมเอกสารประกวดราคา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่และประมาณราคาวัสดุปลูก

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมจัดทำพื้นที่สีเขียว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน..ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:สำรวจพื้นที่ในพื้นที่ของรัฐและเอกชน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ออกแบบสวนเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ประมาณการและขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเหมาะสม ราคาต้นไม้และวัสดุ
:5%
เริ่มต้น :2020-02-01
สิ้นสุด :2020-02-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติเงินงวด
:5%
เริ่มต้น :2020-03-01
สิ้นสุด :2020-03-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดหาต้นไม้และวัสดุ
:10%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 6
:ดำเนินการตามแผนการปลูก
:60%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 7
:รวบรวมรายงานผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบ เพื่อสรุปการเพิ่มพื้นที่สีเขียว
:10%
เริ่มต้น :2020-06-01
สิ้นสุด :2020-06-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3294

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3294

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0898

ตัวชี้วัด : 5.พื้นที่สีเขียวที่เพิ่มขึ้น(ฝ่ายรักษาฯ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 102.7300

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
30.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
75.40

100 / 100
4
102.73

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **