ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

รณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอันตรายจากครัวเรือน : 50090000-3295

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิเชฐ อึ่งป่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

การรณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะประเภทต่างๆ ได้แก่ ขยะรีไซเคิล ขยะอินทรีย์ ขยะอันตรายและขยะทั่วไป มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย เพื่อให้การกำจัดมูลฝอยเป็นไปอย่างถูกวิธีและมีประสิทธิภาพลดปัญหาการก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ขยะอันตรายจากครัวเรือน ได้แก่ ขยะจำพวก หลอดนีออน , แบตเตอรี่ , ยารักษาโรคที่เหลือใช้ เครื่องสำอางหมดอายุ , บรรจุภัณฑ์ยาฆ่าแมลง , กระป๋องสเปรย์ , กระป๋องสี , เครื่องใช้ไฟฟ้าและซากผลิตภัณฑ์อิเลคทรอนิกส์ฯ เป็นขยะที่ทำให้เกิดการปนเปื้อนและก่อมลพิษสิ่งแวดล้อม เนื่องจากมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวก สารตะกั่ว , ปรอท , แคดเมียม , แมงกานีส หากขยะอันตรายไม่ได้รับการกำจัดอย่างถูกสุขลักษณะจะทำให้เกิดการปนเปื้อนในดิน แหล่งน้ำ และแหล่งน้ำใต้ดิน ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ของมนุษย์โดยผ่านทางห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) จึงอาจกล่าวได้ว่าขยะอันตรายคือภัยเงียบที่คุกคามต่อชีวิตมนุษย์ สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาขยะอันตราย จึงได้จัดทำโครงการรณรงค์ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะอันตรายจากครัวเรือนขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อรณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้และความเข้าใจถึงพิษภัยของขยะอันตราย 2.2 เพื่อลดการปนเปื้อนหรือก่อมลพิษสิ่งแวดล้อมเนื่องจากขยะอันตราย 2.3 เพื่อให้การบริหารจัดการขยะเป็นไปย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร 2.4 เพื่อให้พื้นที่เขตห้วยขวางมีสภาพแวดล้อมที่ดี ลดปัญหาการปนเปื้อนสิ่งแวดล้อมจาก ปัญหาขยะอันตราย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 รณรงค์ประชาสัมพันธ์การลดและคัดแยกขยะอันตรายจากครัวเรือนในกลุ่มเป้าหมาย เช่น โรงเรียน ชุมชน สถานประกอบการ ตลาด อาคารสูงฯ 3.2 สร้างเครือข่าย อาคารสถานที่เข้าร่วมตามโครงการลดและคัดแยกขยะอันตราย 3.3 จัดทำแผนการให้บริการจัดเก็บขยะอันตรายจากครัวเรือนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกสัปดาห์ 3.4 จัดเก็บขยะอันตรายจากครัวเรือนนำส่งสำนักสิ่งแวดล้อมตามเป้าหมายตัวชี้วัด ประจำปี 2563

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. ประจำเดือน ส.ค.63 ได้จำนวน 0.97 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. ประจำเดือน ก.ค.63 ได้จำนวน 1.48 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายประจำเดือน มิ.ย.63 ส่ง สสล. จำนวน 0.81 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. ประจำเดือน พ.ค.63 จำนวน 0.33 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. ประจำเดือนเมษายน 2563 จำนวน 1.27 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม ประจำเดือน มีนาคม 2563 จำนวน 1.56 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 จำนวน 1.63 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. นำไปกำจัดอย่างเหมาะสม ประจำเดือน มกราคม 2563 จำนวน 2.18 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล. ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน 2.79 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการรวบรวมขยะอันตรายเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 1.6 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการเสนอขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศรณรงค์ในการคัดแยกขยะอันตราย
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:รณรงค์เชิญชวนประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน ในพื้นที่คัดแยกขยะอันตราย
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รวบรวมขยะอันตรายนำส่ง สสล.
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
: รายงานความก้าวหน้าในระบบ Daily plans ทุกเดือน
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3295

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3295

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0894

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.23

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
82.24

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **