ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ : 50090000-3296

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิเชฐ อึ่งป่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของความเจริญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ทำให้ประชากร เข้ามาประกอบอาชีพและพักอาศัยอย่างหนาแน่น ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านการจัดการมูลฝอยโดยเฉพาะปัญหามูลฝอยจากชุมชนที่มีปริมาณเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามจำนวนประชากรและการเติบโตของเศรษฐกิจ ในปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีปริมาณมูลฝอยที่จัดเก็บได้เฉลี่ย 10,000 ตัน/วัน ซึ่งในอนาคตหากไม่มีมาตรการในการลดปริมาณมูลฝอย จะทำให้มีปริมาณมูลฝอยเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี และต้องใช้งบประมาณในการจัดการมูลฝอยเป็นจำนวนมาก อีกทั้งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมหากไม่มีมาตรการในการจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ต่อครอบครัวและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และได้รับความสนใจจากชุมชนและสถานศึกษาต่าง ๆ จึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เพื่อนำกลับมาใช้ประโยชน์ขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยน้ำชีวภาพ 2.2 เพื่อลดปริมาณขยะ และเป็นการลดต้นทุนในการกำจัดขยะ เพื่อแก้ไขปัญหาขยะเน่าเหม็น 2.3 ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจของประโยชน์ในการทำปุ๋ยอินทรีย์

เป้าหมายของโครงการ

สาธิตการแปรรูปมูลฝอยอินทรีย์เป็นปุ๋ยอินทรีย์ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ สถานที่ราชการในพื้นที่เขตห้วยขวาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารณรงค์สาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ดำเนินการจัดทำใบขอเบิกแล้ว และฝ่ายการคลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำใบขอเบิกเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เห็นชอบในการจัดซื้อ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติเห็นชอบในการจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างกระบวนการจัดทำรายงานขอจัดซื้อวัสดุโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประสานเกษตรกรนำเศษอาหารไปเลี้ยงสัตว์ และรวบรวมกิ่งไม้ส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวมรวมสถิติการจัดเก็บขยะเศาอาหารของเกษตร การนำส่งกิ่งไม้โรงบดย่อยกิ่งไม้ และบดย่อยไว้ใช้งานของสำนักงานเขต ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 423 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการสาธิต
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01
สิ้นสุด :2019-11-01
ขั้นตอน 3
:เผยแพร่ความรู้การทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ, ปุ๋ยอินทรีย์
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3296

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3296

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0894

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.23

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
82.24

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **