ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50090000-3297

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นายพิเชฐ อึ่งป่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจมีอาคาร ที่พักอาศัย ห้างฯ และชุมชนอยู่จำนวนมาก มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากการประเมินผลโครงการพบว่า ปัญหาตกค้างในชุมชนได้หมดไป เพราะชุมชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการขยะ โดยการเป็นผู้สรรหาอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาช่วยเหลือการชักลากหรือนำขยะออกมาจากชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถให้บริการจัดเก็บได้ นำมารวมไว้ ณ จุดรวบรวมมูลฝอยบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยให้บริการได้ โดยอาสาสมัครนี้จะได้ค่าตอบแทนที่กรุงเทพมหานครออกให้ ๕๐% ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และการจัดกิจกรรมอื่น เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นขยะหอม หรือการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในการดำเนินการดังกล่าวชุมชนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอาสาสมัครได้ และถ้าหากทำงานไม่มีประสิทธิภาพชุมชนสามารถเปลี่ยนตัวอาสาสมัครได้ และจากการดำเนินงานตามโครงการยังพบว่า ชุมชนที่มีอาสาสมัครจะมีส่วนร่วมในเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมดีกว่าชุมชนที่ไม่มีอาสาสมัคร และสำนักงานเขตนำกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาด ไม่ให้เกิดปัญหา ขยะมูลฝอยตกค้าง ๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลด และแยกมูลฝอยในชุมชน ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนชักลากมูลฝอยเตรียมไว้ เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอย สามารถเข้าทำการเก็บขนได้ ๒.๔ เพื่อให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำ ลำคลอง หรือชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ไม่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง มีการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน ก.ค.63 ยอด 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน มิ.ย.63 ยอด 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-25)

50.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน พ.ค.63 ยอด 14,040 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน เม.ย.63 ยอด 14,040 บาท และเบิกจ่ายค่าวัสดุโครงการจำนวน 8,808 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน มี.ค.63 ยอด 14,040 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน ก.พ.63 ยอด 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกเงินค่าตอบแทนถึงเดือน ม.ค.63 ยอด 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดหาอาสาสมัครตามขั้นตอนการสรรหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0925

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **