ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ค่าใช้จ่ายโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชน : 50090000-3297

สำนักงานเขตห้วยขวาง

20.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 20.00

นายพิเชฐ อึ่งป่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

สำนักงานเขตห้วยขวาง เป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจมีอาคาร ที่พักอาศัย ห้างฯ และชุมชนอยู่จำนวนมาก มีประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีจำนวนขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนเป็นหลัก สำนักงานเขตห้วยขวาง ได้ดำเนินการจ้างอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง จากการประเมินผลโครงการพบว่า ปัญหาตกค้างในชุมชนได้หมดไป เพราะชุมชนได้เข้ามา มีส่วนร่วมในเรื่องของการจัดการขยะ โดยการเป็นผู้สรรหาอาสาสมัครที่สมัครใจเข้ามาช่วยเหลือการชักลากหรือนำขยะออกมาจากชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถให้บริการจัดเก็บได้ นำมารวมไว้ ณ จุดรวบรวมมูลฝอยบริเวณที่รถเก็บขนมูลฝอยให้บริการได้ โดยอาสาสมัครนี้จะได้ค่าตอบแทนที่กรุงเทพมหานครออกให้ ๕๐% ของค่าตอบแทนตามระเบียบของทางราชการ และกรุงเทพมหานครได้ให้การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ในการทำความสะอาด และการจัดกิจกรรมอื่น เช่น กิจกรรมคัดแยกขยะ การแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นขยะหอม หรือการแปรรูปขยะเศษอาหารเป็นปุ๋ยอินทรีย์ ในการดำเนินการดังกล่าวชุมชนสามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของอาสาสมัครได้ และถ้าหากทำงานไม่มีประสิทธิภาพชุมชนสามารถเปลี่ยนตัวอาสาสมัครได้ และจากการดำเนินงานตามโครงการยังพบว่า ชุมชนที่มีอาสาสมัครจะมีส่วนร่วมในเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมดีกว่าชุมชนที่ไม่มีอาสาสมัคร และสำนักงานเขตนำกิจกรรมต่าง ๆ เข้าสู่ชุมชนได้ง่ายขึ้น จึงได้จัดทำโครงการอาสาสมัครชักลากมูลฝอยในชุมชนขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและส่งเสริมด้านการรักษาความสะอาด ไม่ให้เกิดปัญหา ขยะมูลฝอยตกค้าง ๒.๒ เพื่อให้ชุมชนมีส่วนรับผิดชอบการรักษาความสะอาด การลด และแยกมูลฝอยในชุมชน ๒.๓ เพื่อให้ชุมชนชักลากมูลฝอยเตรียมไว้ เพื่อรอการจัดเก็บในจุดที่รถเก็บขนมูลฝอย สามารถเข้าทำการเก็บขนได้ ๒.๔ เพื่อให้พื้นที่ของกรุงเทพมหานครสะอาด เรียบร้อย และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

เป้าหมายของโครงการ

ชุมชนที่อยู่ติดแม่น้ำ ลำคลอง หรือชุมชนที่รถเก็บขนมูลฝอยไม่สามารถเข้าดำเนินเก็บขนมูลฝอยได้ในพื้นที่เขตห้วยขวาง ไม่มีปัญหาขยะมูลฝอยตกค้าง มีการคัดแยกมูลฝอยในชุมชน ส่งผลให้ชุมชนสะอาด และมีสภาพแวดล้อมที่ดี

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนธันวาคม 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2019-11-25)

60.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการเบิกจ่ายค่าตอบแทนอาสาสมัครฯ ประจำเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 14,178 บาท

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการและจัดหาอาสาสมัครตามขั้นตอนการสรรหา
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:รายงานผลการดำเนินงานและเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้สำนักสิ่งแวดล้อมทราบทุกเดือน
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3297

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3297

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0925

ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของปฏบิติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย 100 : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ 100 : 25.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(100)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **