ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

ส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ : 50090000-3298

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายพิเชฐ อึ่งป่อง

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันปัญหาขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครเป็นปัญหาที่ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการแก้ไข เพราะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในทุกระดับของผู้ผลิตขยะมูลฝอยเริ่มตั้งแต่ตัวบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สถานประกอบการ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ไม่ให้ความร่วมมือหรือมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง ส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์และสิ่งแวดล้อมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างยิ่ง ประกอบกับปริมาณขยะมูลฝอยในกรุงเทพมหานครมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามความเจริญของเมือง ตลอดจนพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชน ซึ่งเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันจัดการ กรุงเทพมหานครจึงกำหนดนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดตามหลักการ 3Rs เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้น การบริหารจัดการขยะมูลฝอยจึงจะเกิดผลเป็นรูปธรรม มีความยั่งยืน และมีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างรู้คุณค่า ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และลดปัญหาต่างๆ ที่เกิดจากขยะมูลฝอย สำนักงานเขตห้วยขวางได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้จัดทำโครงการส่งเสริมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างจิตสำนึกและส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกมูลฝอยและนำมูลฝอยไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น ขาย ทำปุ๋ยหมัก เลี้ยงสัตว์ แปรรูป ถมที่ ฯลฯ จึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ แหล่งกำเนิด ตามหลัก ๓Rs ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตาม หลักการ ๓Rs ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ ๘ ชั้นขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง พนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 20 )

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
๑.๑ - ปลอดมลพิษ
๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รณรงค์การคัดแยกขยะและสาธิตการทำปุ๋ยน้ำชีวภาพ จำนวน 5 แห่ง ดังนี้ 1.ชุมชนร่วมใจพิบูลย์ 2 2.ชุมชนลาดพร้าว 80 3.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 42-44 4.ชุมชนริมคลองบางซื่อลาดพร้าว 34 5.ชุมชนเพชรพระราม

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้ารณรงค์คัดแยกขยะก่อนนำทิ้งในชุมชนบึงพระราม 9 ชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา และชุมชนหมู่บ้านสุนทรศิริ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรน่า ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรน่า ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในช่วงเดือนเมษายน 2563 ได้ชะลอการเข้าประชาสัมพันธ์ เนื่องจากภาวะโรคโคโรน่า ระบาด

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 520 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 460 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกเศษอาหาร กิ่งไม้ ให้เกษตรกรทำเป็นอาหารสัตว์ และส่งโรงงานบดย่อยกิ่งไม้ รวม 510 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...คัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑,๗๔๒.๒ ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...รวบรวมสถิติการนำขยะไปใช้ประโยชน์เดือนตุลาคม 2562 จำนวน 105 ตัน

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศรณรงค์ในการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์
:5%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:รณรงค์ประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชน สถานศึกษา ในการคัดแยกขยะไปใช้ประโยชน์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รวบรวมสถิติปริมาณการคัดแยกขยะแต่ละเดือน
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:รายงานความก้าวหน้าในระบบ Daily plans ทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
: สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
:5%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3298

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3298

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0894

ตัวชี้วัด : 2.การลดและการคัดแยกมูลฝอยที่แหล่งกำเนิด(ฝ่ายรักษาฯ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 20

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
5.23

100 / 100
2
11.00

100 / 100
3
82.24

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **