ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือสามัญ สามัญรุ่นใหญ่ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด : 50090000-3300

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

50

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ระบบการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาด ใช้ระบบหมู่เป็นฐานการบริหารจัดการและการปกครอง โดยสมาชิกภายในหมู่ อาจมีจำนวน 3-8 คน และมีการแบ่งแยกหน้าที่ความรับผิดชอบเหมือนขบวนการบริหารหน่วยงานทั่วไป เพียงแต่การปฏิบัติงานเต็มไปด้วยลักษณะอาสาสมัคร ดังนั้นจึงไม่มีการแก่งแย่งเพื่อจะดำรงตำแหน่ง แต่อาศัยระบบประชาธิปไตยในการแสวงหาผู้เหมาะสมเป็นหัวหน้า ซึ่งลูกเสือเรียกนายหมู่ และยุวกาชาดเรียกหัวหน้าหน่วย ดังนั้น เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาด ผู้มาจากการเลือกตั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถสูงขึ้นในการเป็นผู้นำ จึงจำเป็นต้องจัดการฝึกอบรมนายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดขึ้น และคาดหวังว่าเมื่อลูกเสือยุวกาชาดเหล่านี้โตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ จะเป็นผู้นำที่ดีของชุมชน ครอบครัว และกลับมาช่วยเหลือการฝึกอบรมลูกเสือและยุวกาชาดในโรงเรียนต่อไป

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นายหมู่ลูกเสือสามัญ และหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดมีโอกาสได้รับการฝึกฝนอบรมเป็นผู้นำตามศักยภาพของบุคคล 2.2 เพื่อให้ผู้บังคับลูกเสือ ยุวกาชาด มีโอกาสทำงานร่วมกันได้อย่างสร้างสรรค์ 2.3 เพื่อพัฒนาลักษณะการบริหารงานของผู้กำกับลูกเสือ-ยุวกาชาด และลูกเสือ ยุวกาชาด ในกองลูกเสือและหน่วยยุวกาชาด

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - นายหมู่ลูกเสือสามัญ จำนวน 40 คน - หัวหน้าหน่วยยุวกาชาด จำนวน 40 คน - ผู้บังคับบัญชาลูกเสือเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน - ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดเป็นวิทยากร จำนวน 10 คน รวมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน 3.2 เชิงคุณภาพ - นายหมู่ลูกเสือและหัวหน้าหน่วยยุวกาชาดที่ผ่านการฝึกอบรมสามารถเป็นผู้นำได้ อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-02)

50.00

2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-02)

50.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มี.ค. 2563 จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเลื่อนการอบรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-01)

40.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-11)

20.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุสำหรับโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการอยู่ค่ายพักแรม วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดทำเอกสาร ประสานวิทยากร สถานที่จัดฝึกอบรมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3300

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3300

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **