ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50090000-3301

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล การศึกษาถือเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศ ดังนั้นกระบวนการจัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาตนเองที่มีคุณภาพควบคู่กับการมีคุณธรรม สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมและท้องถิ่นของตนเอง อันจะส่งผลให้ประเทศชาติเกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติถือเป็นกลไกหลักที่จะผลักดันไปสู่การพัฒนาดังกล่าวได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของชุมชนและท้องถิ่นในการส่งเสริมการจัดการศึกษา ซึ่งจะเห็นได้จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 9(6) ให้จัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น เข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา พัฒนาสถานศึกษาในด้านต่างๆ เช่น ร่วมสนับสนุนกิจกรรม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา โดยผ่านความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษานั้นๆ ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดการศึกษาสอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมและท้องถิ่นนั้นๆ กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการศึกษาของประเทศ ดังนั้น แผนบริหารราชการกรุงเทพมหานครเน้นการจัดการศึกษาให้มีการพัฒนาในทิศทางดังกล่าว ตามที่พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น และแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี ระยะที่ 2 (พ.ศ.2561 - 2565) ด้านที่ 3 มหานครสำหรับทุกคน มิติที่ 3.3 การศึกษาสำหรับทุกคน เป้าประสงค์ที่ 3.3.1.1 เด็กที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครทุกคนจะต้องได้รับการศึกษาตามความต้องการ สำนักงานเขตห้วยขวาง ในฐานะหน่วยงานรับผิดชอบและสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด ซึ่งต้องนำแผนมาสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมเพื่อให้กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งการเรียนรู้อย่างหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการสนับสนุน ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดการศึกษา จึงได้จัดดำเนินโครงการสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อพัฒนาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครขึ้น อันจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดในรูปแบบที่มั่นคงและยั่งยืน

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องได้รับความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนภายใต้ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 2.2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีสัมพันธภาพที่ดี โดยได้พบปะแลกเปลี่ยนทัศนคติ ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและประสบการณ์ รวมถึงปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการบริหารงานของคณะกรรมการ 2.3 เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพทางด้านการบริหารงานของกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ ประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนและผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 3 โรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 3 โรงเรียน ได้รับการสนับสนุนและการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจากคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-09)

100.00

9/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว คงเหลือภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-02)

80.00

2/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว คงเหลือภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-04-02)

80.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่าวัสดุเรียบร้อยแล้ว โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว คงเหลือภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-01)

50.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...โรงเรียนดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง เรียบร้อยแล้ว คงเหลือภาคเรียนที่ 1/2563 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-06)

30.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-11)

25.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการจัดประชุมในภาคเรียนที่ 2/2562 จำนวน 2 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญและโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดทำโครงการ / ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไมม่ี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โงเรียนจ้ดทำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนจัดประชุมสัมมนา จำนวน 2 ครั้ง
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3301

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3301

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **