ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานศูนย์วิชาการเขต : 50090000-3304

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2556 – 2575) ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2561 – 2565) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และให้มีการพัฒนาศักยภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอนุบาล ศูนย์วิชาการเขตได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาการศึกษา ตั้งแต่ฉบับที่ 3 จนถึงปัจจุบัน และให้การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งหวังที่จะให้เป็นองค์กรในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน ลักษณะการบริหารงานเป็นรูปคณะกรรมการที่ระดมทรัพยากรบุคคลมาจากข้าราชการครูผู้มีความรู้เฉพาะด้าน ส่วนเนื้อหาสาระที่จะพัฒนามาจากผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา นโยบายการศึกษา และการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาต่างๆ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่ศูนย์วิชาการเขตต้องจัดให้มีการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการข้าราชการครูขึ้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาเรื่องมาตรฐานการเรียนรู้ สาระการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ และการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ตลอดจนเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้ตอบสนองและเป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อระดมความคิดเห็น ประสบการณ์และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ขั้นพื้นฐานและอนุบาล ให้สอดคล้องกับแผนบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 2.2 เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดนำความรู้และประสบการณ์จากการประชุมสัมมนาไปวางแผน การพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - ข้าราชการครูโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง จำนวน 100 คน 3.2 เชิงคุณภาพ - ข้าราชการครูมีความเข้าใจสามารถนำความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน พัฒนาตนเองและการจัดการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-02)

50.00

2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-02)

50.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดิมกำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ จัดหาวัสดุดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว ระหวางเลื่อนกำหนดการประชุม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-01)

50.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-02-06)

50.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-11)

20.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ และระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-12-04)

10.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างกำหนดวันดำเนินงานโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:จัดทำคำสั่งคณะกรรมการ/ผู้เข้าร่วมโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จ้ดทำเอกสาร ประสานวิทยากร สถานที่จัดประชุมฯ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล สรุปและจัดทำผลการดำเนินงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3304

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3304

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **