ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการเกษตรปลอดสารพิษ : 50090000-3305

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ปัจจุบันสภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะ เนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ขาดการควบคุมที่ดี ทั้งในอากาศ น้ำ และดิน นอกจากนี้ เกษตรกรยังเปลี่ยนมาใช้สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตกันมากขึ้น ทั้งปุ๋ยเคมี และสารเคมีกำจัดศัตรูพืช ทำให้สภาพแวดล้อมมีสารพิษตกค้างในดิน ในน้ำ และในพืชผักที่บริโภค ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพอย่างยิ่ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนในโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษ เพิ่มทักษะในการปลูกพืชผักไร้สารพิษและเลี้ยงสัตว์ไว้บริโภค ดังนั้น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการเกษตรปลอดสารพิษขึ้น โดยมุ่งส่งเสริมให้นักเรียนมีความรู้ มีทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมให้ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในพืชผัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว์ ฝึกทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจกับผลผลิตที่ได้ 2.2 เพื่อให้นักเรียนรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน ครู และผู้ปกครอง ตระหนักถึงพิษภัยของสารพิษที่ปนเปื้อนอยู่ในพืชผัก ซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 เชิงปริมาณ - นักเรียนทุกระดับชั้นของโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญ ได้เรียนรู้ในการปลูกพืชผักที่ปลอดจากสารพิษ และการเลี้ยงสัตว์ 3.2 เชิงคุณภาพ - นักเรียนได้เรียนด้วยการปฏิบัติจริง ทำให้เกิดทักษะและได้รับประสบการณ์ตรง สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ - โรงเรียนมีผักปลอดสารพิษที่มีคุณภาพ สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันและจำหน่ายให้กับประชาชนทั่วไป - นักเรียนมีทักษะในการจัดการเชิงธุรกิจ รู้จักการผลิต และการจำหน่ายให้คุ้มค่ากับการลงทุน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-05-02)

100.00

2/5/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-04-02)

20.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญจัดหาวัสดุดำเนินงานจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2563 ได้รับอนุมัติเงินประจำงวดที่ 2 เรียบร้อยล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-03-01)

20.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...กำหนดจัดการประชุมวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ระหว่างจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ ดำเนินการจัดหาวัสดุดำเนินโครงการเรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไใาใร

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-06)

15.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญจัดหาวัสดุดำเนินงานจัดกิจกรรม ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-11)

15.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญวางแผนการดำเนินงานจัดกิจกรรม

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ /ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำแผนการปฏิบัติงาน เตรียมการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กำหนดสถานที่ แบ่งพื้นที่คามรับผิดชอบของครูและแบ่งกลุ่มนักเรียน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:จัดซื้่อเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผน/จัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่ผลผลิตจากแปลงเกษตร/นำผลผลิตส่งโครงการอาหารกลางวัน แปรรูป และจัดจำหน่่ายให้แก่ครู นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ั่วไป
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:ติดตามและประเมินผล สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3305

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3305

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **