ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร : 50090000-3306

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ด้วยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยในสวัสดิภาพของนักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งความปลอดภัยเป็นสิทธิพื้นฐานของมนุษย์ เด็กนักเรียนทุกคนมีสิทธิที่จะได้รับการคุ้มครองและดูแล ประกอบกับปัจจุบันทรัพย์สินของโรงเรียนบางประเภทสูญหาย เนื่องจากถูกโจรกรรม ทั้งที่มีสาเหตุมาจากสภาพเศรษฐกิจชะลอตัว ปัญหายาเสพติด แหล่งอบายมุขทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทางราชการและความไม่ปลอดภัยของนักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานครจึงได้กำหนดมาตรการต่างๆ เพื่อเป็นการระวังและป้องกันอุบัติภัยและภัยต่างๆ ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ หรือมนุษย์กระทำขึ้น โครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักเรียนและข้าราชการครูกรุงเทพมหานครในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร เป็นนโยบายหลักของกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการจ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางอย่างต่อเนื่อง เป็นการสร้างความเชื่อมั่น และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับนักเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อดูแลทรัพย์สินให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง 2.2 เพื่อป้องกันและดูแลความปลอดภัยให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 2.3 สร้างความมั่นใจให้แก่นักเรียน ข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร และบุคลากรในโรงเรียน 2.4 เพื่อยกระดับมาตรฐานโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้มีประสิทธิภาพด้านความปลอดภัยให้สูงขึ้น

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ จ้างเหมายามดูแลทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางให้ครบทั้ง 3 โรงเรียน 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 นักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและทรัพย์สินของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวางทั้ง 3 โรงเรียน มีความปลอดภัย 3.2.2 สร้างมาตรฐานและความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ครบทั้ง 3 โรงเรียน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-07)

100.00

7/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 90.00 (2020-08-02)

90.00

2/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนสิงหาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนกรกฎาคม 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-07-09)

85.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกรกฎาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมิถุนายน 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-06-05)

80.00

5/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนมิถุนายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนพฤษภาคม 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-05-02)

75.00

2/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนพฤษภาคม 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม - เมษายน 2563 ส่งคืนเงินงบประมาณคงเหลือหลังก่อหนี้ 2,500 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-04-02)

70.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนเมษายน 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมีนาคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-03-01)

65.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนกุมภาพันธ์2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-02-06)

60.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนมกราคม 2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-01-11)

55.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 ร.ร.มล. เบิกจ่ายถึงเดือน ธันวาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2019-12-04)

50.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนธันวาคม 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2019-11-07)

45.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...อยู่ระหว่างดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2562 และรวบรวมเอกสารเบิกจ่ายของเดือนตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-10-24)

40.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างลงนามในสัญญา และระหว่างดำเนินการในงวดที่ 1 เดือน ตุลาคม 2562

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนดำเนินการจ้างเหมายาม
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการตามสัญญาจ้าง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3306

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3306

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **