ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย : 50090000-3313

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

15

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 15

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล กรุงเทพมหานครได้ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชนในการสัญจรทั้งทางบกและทางน้ำ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางน้ำ ซึ่งสถิติพบว่าในแต่ละปีมีเด็กจมน้ำตายเป็นจำนวนมากจากอุบัติเหตุและการบาดเจ็บต่างๆ ดังนั้นกรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานครที่สำเร็จการศึกษาชั้นประถมศึกษาต้องว่ายน้ำเป็น สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดทำโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัยขึ้น เพื่อให้นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 มีทักษะในการว่ายน้ำ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกายและมีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนในสังกัดมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด 2.2 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงสมบูรณ์ 2.3 เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนสนใจการเล่นกีฬา ห่างไกลจากยาเสพติด 2.4 เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้แก่นักเรียนโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย เพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตห้วยขวาง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคน ในปีการศึกษา 2563 ได้เรียนว่ายน้ำ มีทักษะการเอาชีวิตรอด ด้านปริมาณ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 345 คน (ใช้ข้อมูลนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 2 ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561) ด้านคุณภาพ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทุกคนมีทักษะว่ายน้ำพื้นฐานและทักษะการเอาชีวิตรอด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-05-02)

15.00

2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-04-02)

15.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและระหว่างโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-03-01)

15.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและระหว่างโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-02-06)

15.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและระหว่างโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2020-01-11)

15.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและระหว่างโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-04)

15.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ได้รับอนุมัติโครงการและระหว่างโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในภาคเรียนที่ 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-07)

15.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างโรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก จัดทำโครงการ / ขออนุมัติโครงการ และโรงเรียนในสังกัดวางแผนการเรียนว่ายน้ำของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ / ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:โรงเรียนจัดทำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดหาชุดว่ายน้ำ/สระว่ายน้ำ/ครูผู้สอน/เจ้าหน้าที่ /พาหนะ
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:โรงเรียนนำเด็กนักเรียนไปเรียนว่ายน้ำตามตาราง
:50%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:สรุปและจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3313

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3313

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **