ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

โครงการการสนับสนุนการสอนในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ : 50090000-3316

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

50.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 50.00

นางสาวจันทิรา ศรีเดชภูมิชัย โทร 7478-9

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 100.0000

หลักการและเหตุผล

1. หลักการและเหตุผล ทักษะสำคัญด้านการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ควรมี นอกจากนักเรียนจะต้องมีความรู้จากเนื้อหาสาระวิชาในห้องเรียนแล้ว นักเรียนจะต้องมีคุณลักษณะอื่นๆ ประกอบกัน ได้แก่ การมีความรู้ควบคู่ไปกับคุณธรรม มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ สามารถวิเคราะห์แก้ปัญหาได้อย่างเป็นระบบ ด้วยการต่อยอดความรู้ที่ได้รับจากในชั้นเรียนไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันจนสามารถต่อยอดไปสู่การมีอาชีพในอนาคตได้ รวมถึงการเกิดความตระหนักในสิทธิหน้าที่ความเป็นพลเมืองในสังคมไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น จึงเป็นภาระหน้าที่ของผู้มีหน้าที่จัดการศึกษาจะต้องพัฒนาจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอนในสาระวิชาทั่วไป และการจัดสภาพแวดล้อมที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะ คุณลักษณะและสมรรถนะในการทำงาน นำไปสู่การมีชีวิตที่สมบูรณ์ ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นหน่วยงานเผยแพร่ศีลธรรมทางพุทธศาสนา ที่วัด มูลนิธิ สมาคม สถานศึกษา หรือหน่วยงานของรัฐ ได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นแหล่งให้การศึกษา อบรม ปลูกฝังศีลธรรม วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน มีชื่อย่อว่า “ศพอ” เป็นการจัดการศึกษาสงเคราะห์นอกระบบโรงเรียนให้การศึกษาอบรมประชาชนซี่งกลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่เด็กและเยาวชนรู้จักใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียน เข้ามาศึกษาหาความรู้ความเข้าใจตามหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา แล้วน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวัน สามารถดำรงตนอยู่ในสังคมได้อย่างสันติสุข ซึ่งนับได้ว่าเป็นแหล่งสนับสนุน “การพัฒนาคน” สอดคล้องกันแผนยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เน้นการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ กรุงเทพมหานคร มีนโยบายด้านการศึกษาอย่างเด่นชัด ต้องการให้เยาวชนและคนทุกวัย มีความรู้ คู่คุณธรรม ดังนั้น สำนักงานเขตห้วยขวางซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว จึงได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ขึ้นที่โรงเรียนพระราม ๙ กาญจนาภิเษก โดยประสานงานกับวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก ขอรับการสนับสนุนพระธรรมวิทยากรให้การอบรมนักเรียนและเยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ

50090700/50090700

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2. วัตถุประสงค์ 2.1 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดเรียนได้ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันตามสมควรแก่วัย 2.2 เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างวัด โรงเรียน และชุมชนในการจัดอบรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม แก่เด็กและเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีของชาติ 2.3 เพื่อพัฒนาศักยภาพของพระธรรมวิทยากรและแนวการจัดการเรียนการสอนพุทธศาสนาในศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร

เป้าหมายของโครงการ

3. เป้าหมาย 3.1 ด้านปริมาณ - สำนักงานเขตห้วยขวางมีศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ อย่างน้อย 1 ศูนย์ 3.2 ด้านคุณภาพ 3.2.1 เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในวันอาทิตย์ ศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 3.2.2 วัด โรงเรียน และบ้าน มีความสัมพันธ์อันดีในการส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นมีความรู้ ความเข้าใจ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา และสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๓ - มหานครสำหรับทุกคน : Bangkok as a City for All
มิติที่ ๓.๓ - การศึกษาสำหรับทุกคน
เป้าหมายที่ ๓.๓.๒ การพัฒนาคุณภาพการศึกษา%
เป้าประสงค์ที่ ๓.๓.๒.๑ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานครมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในวิชาหลัก

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-02)

50.00

2/5/2563 : ยกเลิกโครงการ เนื่องจาก...ยกเลิกโครงการที่ไม่สามารถจัดได้เนื่องจากมีการรวมกลุ่มของนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ไม่เหมาะสมกับภาวะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-02)

50.00

2/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่านิตยภัตพระธรรมวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2562 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือจัดการสอนในภาค 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-03-01)

50.00

1/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่านิตยภัตพระธรรมวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว คงเหลือจัดการสอนในภาค 1/2563

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-06)

40.00

6/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เบิกจ่ายค่านิตยภัตพระธรรมวิทยากร และค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ สำหรับการจัดการเรียนการสอนในเดือน มกราคม 2563 เรียบร้อยแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-11)

30.00

11/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างโรงเรีนนจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อขออนุมัติแผนต่อผู้อำนวยการเขตและอยู่ได้รับอนุมัติตัวบุคคลและอนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-04)

20.00

4/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างโรงเรีนนจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อขออนุมัติแผนต่อผู้อำนวยการเขตและอยู่ระหว่างขออนุมัติตัวบุคคลและขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-07)

10.00

7/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ระหว่างโรงเรีนนจัดทำแผนการปฏิบัติงานนอกเวลาเพื่อขออนุมัติแผนต่อผู้อำนวยการเขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-24)

10.00

24/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำโครงการ / ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำโครงการ ขออนุมัติโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:่จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนในสังกัด
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:โรงเรียนจัดทำแผน/ปฏิทินปฏิบัติงาน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ขออนุมัติปฏิบัติงานและเบิกจ่ายเงินค่าอาหารทำการนอกเวลาราชการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ประานกับเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนาภิเษก เพื่อขอความร่มมือพระธรรมวิทย่กรใหการฝึกการอบรมนักเรียนและเยทวชนที่เข้าร่วมโครการ/ขอใช้สถานที่
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:จัดทำคำสั่งแต่งต้้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 7
:โรงเรียนดำเนินการสอตามหลักสูตรที่กำหนพ
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 8
:สรุปและจ้ดทำรายงานผลการดำเนินโครงการ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3316

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3316

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **