ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง : 50090000-3318

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

มณีรัตน์ สุนทรอนุศาสตร์ โทร.7471-72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2562 ซึ่งกฎหมายดังกล่าวกำหนดให้เริ่มจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตห้วยขวาง มีหน้าที่ในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการที่กำหนด การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจำเป็นต้องใช้เอกสารสิทธิที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเพื่อให้การจัดเก็บภาษีถูกต้อง ตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด ฝ่ายรายได้ จึงได้จัดทำกิจกรรมการสำรวจและประชาสัมพันธ์ การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้น เพื่อสำรวจประเภท จำนวน ขนาดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง ห้องชุดและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นนำมาใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดทำบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สำหรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในวันที่ 1 มกราคม 2563 ต่อไป

50090500/50090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลสำหรับจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในปีภาษี 2563 2. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ ขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายกำหนด 3. เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงหน้าที่ในการเสียภาษีเพื่อนำไปพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง 4. เพื่อให้ประชาชนเกิดทัศนคติที่ดีในการเสียภาษี

เป้าหมายของโครงการ

1. สำรวจข้อมูลที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และอาคารชุดได้ครอบคลุมทั้งพื้นที่เขตห้วยขวาง 2. สามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และห้องชุดได้ครบตามประมาณการที่กำหนด

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ดำเนินการส่งใบแจ้งการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.7,ภ.ด.ส.8)ให้เจ้าของกรรมสิทธิ์

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-14)

70.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประชาสัมพันธ์และนำส่งแบบ ภ.ด.ส.7 และแบบ ภ.ด.ส.8 และใบแจ้งการประเมินเพื่อให้ประชาชนชำระเงิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-07-09)

65.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...บันทึกข้อมูลและนำส่งแบบประเมิน ภ.ด.ส.6,7,8 แก่ผู้รับประเมิน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-04)

60.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการส่งประกาศ ภ.ด.ส.3 ตามกรรมสิทธิ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในเขตห้วยขวาง และแก้ไขข้อมูลตามคำร้องขอแก้ไขบัญชีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ประชาสัมพันธ์และลงข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อส่งประกาศ ภ.ด.ส.3 และ ภ.ด.ส.4 เพิ่มเติมให้กับเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-04-21)

45.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำรวจ ประชาสัมพันธ์ และลงข้อมูลเจ้าของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดทำประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.3)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้สำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณถนนสุทธิสาร ซ.20 มิถุนา 11 และแยกซอยต่าง ๆ ในบริเวณใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-05)

35.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ออกสำรวจและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในบริเวณ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ ซ.ศูนย์วิจัย แขวงบางกะปิ และแยกซอยใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-10)

30.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ออกสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างในพื้นที่เขตห้วยขวาง บริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญแยกซอยต่างๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้สำรวจและจัดทำประกาศแจ้งข้อมูลรายการห้องชุด (ภ.ด.ส.4)ให้กับประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ทำหนังสือขอความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมฯ ออกประชาสัมพันธ์และสำรวจพื้นที่ เพื่อตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และห้องชุด

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรม และจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม การสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:วางแผนการดำเนินการสำรวจ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดเตรียมข้อมูลการสำรวจ
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำหนังสือขอความร่วมมือฝ่ายต่างๆ เพื่อสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมสำรวจและประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:จัดทำแผนออกสำรวจและประชาสัมพันธ์กำหนดพื้นที่ลงสำรวจเป็นซอย/ถนน โดยจัดชุดเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจจนครบทุกซอย/ถนน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ออกดำเนินการตามแผนที่กำหนด
:60%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
:นำข้อมูลที่ได้มาจากการสำรวจ มาจัดทำเป็นฐานข้อมูลบันทึกลงใน6ระบบคอมพิวเตอร์
:15%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3318

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3318

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0900

ตัวชี้วัด : 7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้(ฝ่ายรายได้)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **