ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ : 50090000-3319

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

มณีรัตน์ สุนทรอนุศาสตร์ โทร.7471-72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตห้วยขวาง มีหน้าที่ในการเร่งรัดจัดเก็บภาษีให้เป็นไปตามประมาณการ ที่กรุงเทพมหานครกำหนด รวมถึงการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระตามกระบวนการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เป็นเป้าหมายหนึ่งของตัวชี้วัดตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 ของสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมีค่าเป้าหมายเป็นร้อยละ 100 ของลูกหนี้ค้างชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดในปี 2563

50090500/50090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารหนี้ค้างของฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตห้วยขวาง 2. เพื่อดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

เป้าหมายของโครงการ

สามารถดำเนินการบังคับภาษีกับลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามที่กฎหมายกำหนดได้ครบถ้วน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-21)

100.00

21/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร มีหนังสือขยายระยะเวลาการเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2563 การชำระเงินจากภายในเดือนสิงหาคม 2563 เป็น เดือนตุลาคม 2563 ทำให้ไม่สามารถดำเนิการตามตัวชี้วัดได้

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-14)

70.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และเตรียมความพร้อมการบังคับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-09)

60.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินการติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระให้เป็นไปตามระเบียบฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-04)

50.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ดำเนินการเร่งรัดและติดตามภาษีค้างชำระทั้ง 3 ประเภท ได้แก่ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย อย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-05-22)

50.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการติดตามเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ค้างชำระตามระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยการยึด อายัดและขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างภาษี พ.ศ.2546

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-21)

40.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและจัดทำหนังสือติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่อย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-09)

35.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบและจัดทำหนังสือติดตามลูกหนี้ค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่อย่างสม่ำเสมอ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-05)

30.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ออกหนังสือเตือนลูกหนี้ให้ชำระเงินภาษีโรงเรือนและที่ดินค้างชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีบำรุงท้องที่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-10)

25.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ศึกษาหลักเกณฑ์วิธีการและกำหนดแผนงานในการติดตามลูกหนี้ค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-25)

20.00

25/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...การประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ศึกษาข้อมูลและดำเนินการจัดทำกิจกรรมฯเพื่อขออนุมัติต่อผู้บริหาร

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการเร่งรัดติดตามภาษีค้างชำระ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบรายการผู้ค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 1
:ตรวจสอบรายการผู้ค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเตือนเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำหนังสือเตือนเพื่อให้ผู้ค้างชำระภาษีมาชำระภาษี เบี้ยปรับและเงินเพิ่มให้ครบถ้วน
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 3
:เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้จัดทำหนังสือเตือนก่อนการบังคับภาษีทางปกครองเป็นครั้งสุดท้าย
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เมื่อพ้นกำหนด 90 วันนับจากได้รับหนังสือแจ้งเตือน ให้จัดทำหนังสือเตือนก่อนการบังคับภาษีทางปกครองเป็นครั้งสุดท้าย
:20%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผู้บริหารทราบเพื่อออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผู้บริหารทราบเพื่อออกคำสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ค้างชำระภาษี
:30%
เริ่มต้น :2020-04-01
สิ้นสุด :2020-04-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3319

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3319

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0900

ตัวชี้วัด : 7.ความสำเร็จของการจัดเก็บรายได้(ฝ่ายรายได้)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
40.00

100 / 100
3
60.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **