ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ : 50090000-3320

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

มณีรัตน์ สุนทรอนุศาสตร์ โทร.7471-72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตห้วยขวาง มีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีป้าย เพื่อให้ได้ตามประมาณการ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น แต่ปัญหาในการจัดเก็บ ที่พบคือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี รวมถึงการเพิกเฉย หลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีป้าย ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

50090500/50090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การจัดเก็บป้ายเป็นไปอย่างทั่วถึง 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 2.3 เพื่อเป็นการขยายฐานภาษีป้าย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จำนวนรายใหม่ของภาษีป้ายที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 3.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3.3 ขยายฐานการจัดเก็บภาษีป้าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-09)

100.00

9/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-14)

80.00

14/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายออกสำรวจตรวจสอบและประชาสัมพันธ์การเสียป้ายให้กับประชาชน ผู้ประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-09)

60.00

9/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายออกสำรวจตรวจสอบและประชาสัมพันธ์ภาษีป้ายรายใหม่ในบริเวณถ.พระราม 9 แยกซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-04)

60.00

4/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจภาษีป้ายรายใหม่บริเวณ ถ.ประชาอุทิศ ถ.เทียมร่วมมิตร และบริเวณแยกซอยต่าง ๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-22)

60.00

22/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายสำรวจตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ ในพื้นที่ ถนนพระราม 9 ถ.รัชดาภิเษก และพื้นที่ใกล้เคียงในเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-04-21)

50.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่ถนนเพชรพระราม ถ.พระราม 9 ถ.เพชรอุทัย และแยกซอยต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-09)

40.00

9/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบการจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่กับผู้ประกอบการ ร้านค้า ในพื้นที่ถนนสุทธิสาร ซ.20 มิถุนา 11 และแยกซอยต่าง ๆ ในพื้นที่ใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-02-05)

35.00

5/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ภาษีป้ายออกสำรวจตรวจสอบเพื่อจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการรับทราบและเข้าใจภาษีป้าย ในบริเวณ ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แยกซอยต่าง ๆ และในพื้นที่ใกล้เคียง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-10)

30.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ ในบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญแยกซอยต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่ ในพื้นที่ ถ.สุทธิสาร ถ.รัชดาภิเษก แยกซอยใกล้เคียง ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ในบริเวณถ.รัชดาภิเษก แยกซอยต่าางๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรมและจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม การสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายในพื้นที่เขตห้วยขวาง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **