ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ : 50090000-3320

สำนักงานเขตห้วยขวาง

30.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 30.00

มณีรัตน์ สุนทรอนุศาสตร์ โทร.7471-72

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 4 : 0.0000

หลักการและเหตุผล

ฝ่ายรายได้ สำนักงานเขตห้วยขวาง มีภาระหน้าที่ในการจัดเก็บภาษีป้าย เพื่อให้ได้ตามประมาณการ ที่กรุงเทพมหานครกำหนดไว้ ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ในการนำมาพัฒนาท้องถิ่น แต่ปัญหาในการจัดเก็บ ที่พบคือประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในการยื่นแบบเพื่อชำระภาษี รวมถึงการเพิกเฉย หลีกเลี่ยงไม่ยื่นแบบเสียภาษี ดังนั้นเพื่อให้กรุงเทพมหานครสามารถจัดเก็บภาษีป้าย ได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ สามารถขยายฐานภาษีเพิ่มมากขึ้น จึงต้องมีการสำรวจพื้นที่เพื่อติดตามเร่งรัดการจัดเก็บภาษีรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

50090500/50090500

วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อให้การจัดเก็บป้ายเป็นไปอย่างทั่วถึง 2.2 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี 2.3 เพื่อเป็นการขยายฐานภาษีป้าย

เป้าหมายของโครงการ

3.1 จำนวนรายใหม่ของภาษีป้ายที่จัดเก็บได้เพิ่มขึ้น 3.2 เพื่อให้การจัดเก็บภาษีเป็นไปตามประมาณการที่กำหนด 3.3 ขยายฐานการจัดเก็บภาษีป้าย

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
มิติที่ ๗.๔ - การคลังและงบประมาณ
เป้าหมายที่ ๗.๔.๑ กรุงเทพมหานครมีการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังและการงบประมาณ ที่เป็นมาตรฐานสากลแ%
เป้าประสงค์ที่ ๗.๔.๑.๑ เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-01-10)

30.00

10/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ออกสำรวจ ตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่และประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีป้ายให้กับประชาชนได้รับทราบและเข้าใจ ในบริเวณถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญแยกซอยต่าง ๆ

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-11)

20.00

11/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ออกสำรวจและตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่ ในพื้นที่ ถ.สุทธิสาร ถ.รัชดาภิเษก แยกซอยใกล้เคียง ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-12)

15.00

12/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่ในบริเวณถ.รัชดาภิเษก แยกซอยต่าางๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :-

** อุปสรรคของโครงการ :-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-25)

10.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอขออนุมัติกิจกรรมและจัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรม การสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:จัดทำกิจกรรมเสนอผู้บริหารเพื่อขออนุมัติ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ปฏิบัติงานตามกิจกรรมการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบภาษีป้ายรายใหม่
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:เจ้าหน้าที่ฝ่ายรายได้ ดำเนินการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายในพื้นที่เขตห้วยขวาง
:80%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานผลการสำรวจให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3320

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3320

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0918

ตัวชี้วัด : จำนวนครั้งของการรายงานผลการสำรวจพื้นที่เพื่อตรวจสอบและจัดเก็บภาษีป้ายรายใหม่

ค่าเป้าหมาย ครั้ง : 12.0000

ผลงานที่ทำได้ ครั้ง : 3.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลผลิต (output)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ครั้ง)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
3.00

0 / 0
2
0.00

0 / 0
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **