ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

จัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้ : 50090000-3322

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

นางสาวชนม์ธิดา ภูศรี

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการทิ้งขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้จำพวก โต๊ะ ตู้ โซฟาชำรุด ที่นอนเก่า อุปกรณ์เครื่องใช้ชิ้นใหญ่ที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้ว และไม่อาจทิ้งไปกับรถเก็บขนมูลฝอยประจำวันได้ รวมทั้งขยะอันตรายจากครัวเรือนจำพวก หลอดนีออน แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ยาฆ่าแมลง ยารักษาโรคที่เหลือใช้ เครื่องสำอางหมดอายุ เครื่องใช้ไฟฟ้าและซากผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ฯ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปัญหาขยะชิ้นใหญ่กีดขวางทางระบายน้ำ รวมทั้งป้องกันไม่ให้ขยะอันตรายซึ่งมีส่วนประกอบของโลหะหนักจำพวกตะกั่ว ปรอท แคดเมียม แมงกานีสฯ เกิดการปนเปื้อนหรือก่อมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมในดินและแหล่งน้ำ และทำให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพร่างกายของมนุษย์ผ่านทางห่วงโซ่อาหาร สำนักงานเขตห้วยขวางจึงได้จัดให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่หรือสิ่งของเหลือใช้และขยะอันตรายจากครัวเรือนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์ ตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานคร

50090600/50090600

วัตถุประสงค์ของโครงการ

๒.๑ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ ณ แหล่งกำเนิด ตามหลัก ๓Rs ๒.๒ เพื่อสร้างจิตสำนึกสาธารณะ และปรับพฤติกรรมการทิ้งขยะมูลฝอยของประชาชนให้มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม ชุมชน และสังคม ๒.๓ เพื่อลดปริมาณขยะมูลฝอยที่จะต้องเก็บขนไปกำจัด

เป้าหมายของโครงการ

ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยตาม หลักการ ๓Rs ใน ๑๔ กลุ่มเป้าหมายตามที่สำนักสิ่งแวดล้อมกำหนด ได้แก่ โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรมสามัญศึกษา โรงเรียนเอกชน วิทยาลัยและสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา ห้างสรรพสินค้า ธนาคาร โรงแรม มินิมาร์ท ตลาด สถานพยาบาล วัดและศาสนสถาน ชุมชน หมู่บ้านจัดสรร และอาคารสูงตั้งแต่ ๘ ชั้นขึ้นไป ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตห้วยขวาง พนักงานเก็บขยะของสำนักงานเขตห้วยขวาง โดยมุ่งเน้นการรณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนช่วยกันคัดแยกและนำขยะไปใช้ประโยชน์ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายตัวชี้วัดร้อยละของปริมาณมูลฝอยที่คัดแยกและนำกลับไปใช้ประโยชน์ที่แหล่งกำเนิดเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2560 (ร้อยละ 20 )

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๑ - ปลอดมลพิษ
เป้าหมายที่ ๑.๑.๒ กรุงเทพมหานครมีการลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำาเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพ การจั%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๑.๒.๑ ลดและควบคุมปริมาณมูลฝอยที่แหล่งกำเนิดและเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดจนถึงการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-23)

100.00

23/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-08-26)

85.00

26/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บชิ้นใหญ่จำนวน 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-24)

70.00

24/7/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เข้าดำเนินการจัดเก็บชิ้นใหญ่จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-06-25)

60.00

25/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-05-24)

40.00

24/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือน พ.ค.63 สำนักงานเขตห้วยขวางได้เข้าจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ภายในชุมชนบึงพระราม 9 และชุมชนบึงพระราม 9 พัฒนา

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-04-23)

35.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในเดือนเมษายน 2563 ยกเลิกภารกิจในการให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่ เนื่องจากมีการแพร่เชื้อไวรัสโคโรน่า

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-03-25)

30.00

25/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม ๒๕๖๓ ดำเนินการจำนวน 5 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-02-25)

25.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2020-01-27)

20.00

27/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม ๒๕๖๓ ดำเนินการจำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสำนักงานเขต-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-12-21)

15.00

21/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ดำเนินการจำนวน ๕ ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-11-25)

10.00

25/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ดำเนินกิจกรรมเดือนตุลาคม 2562 จำนวน 4 ครั้ง เดือนพฤศจิกายน 2562 จำนวน 4 ครั้ง

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 5.00 (2019-10-25)

5.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ขออนุมัติโครงการ

** ปัญหาของโครงการ :-ไม่มี-

** อุปสรรคของโครงการ :-ไม่มี-

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขออนุมัติโครงการ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:จัดทำประกาศนัดวันทิ้ง นัดวันเก็บ ขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ดำเนินการให้บริการจัดเก็บขยะชิ้นใหญ่และสิ่งของเหลือใช้
:70%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:รายงานความก้าวหน้าในระบบ Daily plans ทุกเดือน
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:รายงานผลการดำเนินการให้สำนักสิ่งแวดล้อมทุกเดือน
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 6
: สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการฯ
:5%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3322

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3322

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0925

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **