ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

คลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน : 50090000-3323

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณโอภาส ลิลา โทร. 7463 - 5

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันพบว่า สภาพน้ำและทัศนียภาพริมคลองต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่น ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลอง ซึ่งเกิดจากคลองเป็นที่รอบรับน้ำเสียและขอเสียจากแหล่งกำเนิดต่าง ๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่าง ๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ทั้งยังส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยวและประชาชนที่ใช้สัญจรทางน้ำ กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงลำคลอง การขุดลอกลำคลอง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองให้สยงาม ส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้เป็น "กรุงเทพฯ เมืองเวนิสแห่งตะวันออก"

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองให้มีความสวยงามเขียวสดใสและส่งเสริมการท่องเที่ยว 2. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ลำคลอง 3. เพื่อปรับปรุงคุณภาพน้ำคลองให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ

เป้าหมายของโครงการ

1. แก้ไขปัญหาทางกายภาพตลองสองฝั่งคลองสามเสนและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว 2. สร้างภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมอนุรักษ์คลองสามเสน 3. คุณภาพน้ำในคลองสามเสนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่ใกล้เคียง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๔ - ปลอดภัยพิบัติ
เป้าหมายที่ ๑.๔.๑ กรุงเทพมหานครสามารถลดความเสี่ยงและฟื้นคืนจากภัยพิบัติ%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๔.๑.๑ กรุงเทพมหานครมีความพร้อมในการรับมือกับอุทกภัยทั้งจากน้ำฝนน้ำหนุนและน้ำหลาก เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถด้านบุคลากรและเครื่องมือ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-31)

75.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ในวันอังคารที่ 25สิงหาคม 2563 สำนักงานเขตห้วยขวางได้จัดประชุมผู้บริหารเขตครั้งที่ 17/2563 โดยมีการหารือวาระการขับเคลื่อนโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ประจำปี2563 หรือโครงการคลองสวยน้ำใสสายคลองสามเสน ซึ่งสาระสำคัญชองที่ประชุมมีมติให้พัฒนาและบำรุงรักษาคลองให้คงอยู่ต่อไปเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักและต้นไม้หญ้าขึ้นระหว่างฝั่งคลองจึงต้องมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมฯ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-08-18)

70.00

18/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-07-29)

60.00

29/7/2563 : ฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ ได้ดำเนินการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการไม่ทิ้งขยะลงคลอง ฝ่ายรักษาฯ ร่วมกับชุนชนริมคลองทำการปลูกหญ้าแฝกในคลองเพื่อช่วยบำบัดน้ำเสียในคลองสามเสน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 50.00 (2020-06-24)

50.00

24/6/2563 : ฝ่ายรักษาฯ ภาคประชาชน ร่วมเก็บวัชพืชริมคลองสามเสน : ฝ่ายเทศกิจ รณรงค์ไม่ทิ้งขยะลงคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-05-19)

45.00

19/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-04-23)

40.00

23/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ดำเนินการจัดประชุมโครงการคลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน (Best Service 2563) เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนโครงการในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมประชาอุทิศ ชั้น 4 สำนักงานเขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2020-03-27)

35.00

27/3/2563 : ได้ดำเนินการตัดต้นไม้ปรับพื้นที่ในการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2020-02-19)

30.00

19/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์โดยการทาสีขอบรั้วกันตกบริเวณแนวคลองสามเสนตามแนวทางโครงการที่กำหนดไว้

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2020-01-28)

25.00

28/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ฝ่ายโยธาได้เรียนเชิญผู้บริหารสำนักงานเขตห้วยขวางเข้าร่วมการสำรวจคลองสามเพื่อกำหนดพื้นที่อัตลักษณ์หรือ LAND-Mark เพื่อเป็นจุด Check - In โครงการคลองสวยน้ำใส สายคลองสามเสน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 20.00 (2019-12-23)

20.00

23/12/2562 : จัดเตรียมพื้นที่ในการปลูกไม้ดอก เพื่อปรับทัศนียภาพริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(12) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-27)

15.00

27/11/2562 : มีการประชุมมอบหมายงานแต่ละฝ่ายแล้ว ซึ่งฝ่ายรักษาฯ รับดำเนินการปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์ ได้เพาะชำต้นทองอุไรได้จำนวน 200 ต้นแล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(13) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-31)

10.00

31/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตได้นำเสนอโครงการให้บริการที่ดีที่สุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ต่อคณะกรรมการฯ โดยคณะกรรมการมีมติให้ปรับปรุงแก้ไขโดยไม่ต้องนำเข้ามาพิจารณาใหม่ ทั้งนี้ให้หน่วยงานปรับปรุงแก้ไขส่งให้สำนักงาน ก.ก. ภายใน 10 วันทำการ

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3323

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3323

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0907

ตัวชี้วัด : (มิติที่3)ตัวชี้วัดที่3.2 ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการให้บริการที่ดีที่สุด(Best Service)ปี2563

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 7.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
7.00

100 / 100
2
7.00

100 / 100
3
7.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **