ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

การพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง : 50090000-3326

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100.00

คุณโอภาส ลิลา โทร. 7463-65

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 100.0000

หลักการและเหตุผล

กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางการการคมนาคม มีการเคลื่อนย้ายประชากรอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เกิดประชากรแฝงมาประกอบอาชีพและอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก ปัจจุบันพบว่าสภาพน้ำและทัศนียภาพริมคลองต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคลองที่อยู่ในเขตชุมชนหนาแน่นเป็นปัญหาที่สะสมมานาน ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและภาพลักษณ์ของกรุงเทพมหานคร รวมถึงปัญหาของคุณภาพน้ำในคลองเกิดจากคลองเป็นที่รองรับน้ำเสียและของเสียจากแหล่งกำเนิดต่างๆ เช่น บ้านเรือน แหล่งชุมชน และอาคารสถานประกอบการต่างๆ ที่ทิ้งลงมาโดยไม่ได้รับการบำบัด ทำให้ไม่สามารถนำน้ำมาใช้ประโยชน์เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ อีกทั้งยังส่งผลกระทบถึงการท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไปมาทางน้ำ เป็นสาเหตุหนึ่งของปัญหาเรื่องร้องเรียนต่างๆ ที่เกิดขึ้น กรุงเทพมหานครจึงมีนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำด้วยการฟื้นฟูคุณภาพน้ำในคลองให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ โดยการควบคุมการปล่อยน้ำเสีย ไม่ให้ทิ้งขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลลงลำคลอง การขุดลอกลำคลอง การพัฒนาพื้นที่สีเขียวริมน้ำ การปรับปรุงทัศนียภาพริมฝั่งคลองให้สวยงามส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการสร้างจิตสำนึกของทุกคนให้ช่วยกันรักษาสภาพแม่น้ำลำคลองให้เป็น “กรุงเทพฯ เมืองเวนิสแห่งตะวันออก” กลุ่มเขตกรุงเทพกลางได้ตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่เขตกลุ่มกรุงเทพกลางขึ้นมา โดยกำหนดคลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา คลองหลอดวัดราชบพิธ คลองโอ่งอ่างบางลำพู และคลองเปรมประชากร เพื่อฟื้นฟูทัศนียภาพและพัฒนาให้ภูมิทัศน์ของฝั่งคลองสะอาดสวยงาม อีกทั้งเป็นการสนับสนุนนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาทรัพยากรน้ำของกรุงเทพมหานคร โดยอาศัยกระบวนการการมีส่วนร่วมของสำนักงานเขตในกลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ทั้ง 9 เขต ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ให้บรรลุวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่วางไว้

50090300/50090300

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1. เพื่อรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง 2. เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์คลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์และสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

เป้าหมายของโครงการ

1. ทำความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง จำนวน 3 คลอง ได้แก่ 1) คลองคูเมืองเดิม คลองหลอดวัดเทพธิดา และคลองหลอดวัดราชบพิธ 2) คลองโอ่งอ่างบางลำพู 3) คลองเปรมประชากร 2. ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองเป้าหมายในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลางให้มีความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
มิติที่ ๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
เป้าหมายที่ ๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
เป้าประสงค์ที่ ๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-16)

100.00

16/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-08-31)

75.00

31/8/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมพัฒนาคลองปรับภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่กลุ่มเขตตามเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-29)

70.00

29/7/2563 : ได้ดำเนินการจัดเก็บขยะ และตัดแต่งต้นไม้ริมคลอง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-05-29)

65.00

29/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน....สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมหารือกลุ่มกรุงเทพกลาง (9 เขต)เพื่อกำหนดวันดำเนินกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ในช่วงสถานการณ์ COVID -19

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-04-27)

60.00

27/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมหารือกลุ่มกรุงเทพกลาง (9 เขต)เพื่อหาแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ในข่วงสถานการณ์COVID-19 ต่อไป

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-03-27)

55.00

27/3/2563 : มีการนัดหมายในการร่วมกิจกรรมทุกวันศุกร์สุดท้ายของเดือน แต่เนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 จึงได้ยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวก่อน

** ปัญหาของโครงการ :การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำให้กิจกรรมไม่คืบหน้า เนื่องจากต้องยกเลิกกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 55.00 (2020-02-28)

55.00

28/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...สำนักงานเขตห้วยขวางได้ร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลองในพื้นที่กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ครั้งที่ 1 รว่มกับ สำนักงานเขตป้อมปราบฯ และสำนักงานเขตสัมพันธวงศ์ ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 - 15.00 น. โดยได้ดำเนินกิจกรรมคลองเป้าหมาย (คลองบางลำพู) ดังนี้ 1. ตัดแต่งกิ่งไม้และวัชพืชริมคลองบริเวณข้างโรงเรียนสังเวช 2.ล่องเรือช้อนขยะบริเวณคลองสังเวชถึงสะพานเฉลิมวันชาติ 3.ขัดล้างทำความสะอาดเขื่อนกันดินบริเวณถนนสามเสน 4. ซ่อมแซมพื้นทางเดินบริเวณริมคลองบางลำพู

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 45.00 (2020-01-14)

45.00

14/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอนจัดทำร่างสัญญา (รอหยอดเงิน)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2019-12-12)

40.00

12/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...จัดทำร่างสัญญา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 35.00 (2019-11-21)

35.00

21/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ประกาศผู้ชนะเสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 30.00 (2019-10-25)

30.00

25/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เสนอราคา

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:ขอความเห็นชอบ
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 2
:ยื่นเสนอราคาและขออนุมัติจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 3
:ทำสัญญาจ้าง
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 4
:ดำเนินการซ่อมแซมตามสัญญา
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01
ขั้นตอน 5
:ตรวจรับงานและเบิกจ่าย
:0%
เริ่มต้น :2019-10-01
สิ้นสุด :2019-10-01

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3326

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3326

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0903

ตัวชี้วัด : 10.ร้อยละความสำเร็จในการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และรักษาความสะอาดคลอง(ฝ่ายโยธา)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
20.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **