ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติที่1(งานประจำ)โครงการกรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาด ปลอดภัย : 50090000-3329

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นางจิราภรณ์ พลากร 7468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการสนับสนุนการพัฒนากรุงเทพมหานคร สู่การเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย เนื่องด้วยเป็น การดำเนินงานที่เชื่อมโยงระหว่างสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัย ตั้งแต่การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม การป้องกันความเสี่ยงต่อสุขภาพก่อนเกิดความเจ็บป่วย การพัฒนานโยบายและมาตรการทางกฎหมายและมาตรฐานทางวิชาการบนฐานความรู้ การสื่อสารสาธารณะ รวมถึง การสนับสนุน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การทำงาน มีประสิทธิภาพ สามารถสนับสนุนการพัฒนาและการเติบโตทางเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปอย่างมีสมดุล ได้อย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์อนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔ มุ่งเน้นการป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยงจากสิ่งแวดล้อม ต่อสุขภาพ โดยสร้างความเข้มแข็งระบบการบริหารจัดการด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานของ การพัฒนาในระยะยาว เสริมสร้างขีดความสามารถของบุคลากรและองค์กรที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร ทั้งบุคลากรจากหน่วยงานภาคการผลิตที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการจัดการ ความสะอาดและความปลอดภัยของเส้นทางการรับสัมผัสสู่ร่างกายและส่งเสริมพฤติกรรมสุขอนามัยและบุคลากรจากหน่วยงานด้านการดูแลรักษาสุขภาพอันเนื่องมาจากปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม เร่งสร้างความร่วมมือของภาคีเครือข่าย ส่งเสริมความรับผิดชอบร่วมกันในการพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม เพื่อสนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจความมั่นคงทางสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้ง สุขภาพอนามัยของประชาชน ผู้ประกอบอาชีพและนักท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอย่างยั่งยืน สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการ “กรุงเทพฯ เมืองแห่งสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดปลอดภัย” ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมที่ดี สะอาดและปลอดภัย ซึ่งจะส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพชีวิตและสุขภาพอนามัยของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น

50090400/50090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาลในการปฏิบัติงานเพื่อการจัดการสุขาภิบาลเมือง และสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน - เพื่อดูแลสุขภาพอนามัยของประชาชนในกรุงเทพมหานคร และสนับสนุนเป้าหมายหลักด้านคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างทั่วถึงปราศจากสิ่งคุกคาม

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ - สถานประกอบการ และประชาชนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่เขตห้วยขวางได้รับการตรวจสอบ แนะนำด้านการสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม จำนวน 48 ครั้ง - สถานที่ต่าง ๆ ในพื้นที่เขตห้วยขวางได้รับการตรวจสอบแนะนำเพื่อบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2560 จำนวน 41 ครั้ง เชิงคุณภาพ - สถานประกอบการมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๗ – การบริหารจัดการเมืองมหานคร : Management Strategy
๗.๒ - การบริหารแผนและประเมินผล
๗.๒.๑ กรุงเทพมหานครมีระบบการติดตามและรายงานความก้าวหน้าผลการดำาเนินงานตามแผนพัฒนากรุงเทพ%
๗.๒.๑.๒ หน่วยงานมีแผนยุทธศาสตร์สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพมหานคร

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-07-29)

100.00

29/7/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว ดำเนินการเบิกจ่ายครบ 100 % ในการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ จำนวน 63 ครั้ง 1. ตรวจสอบเหตุเดือดร้อนรำคาญ 2. ตรวจสอบด้านสุขลักษณะ,อาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ 3. การปฏิบัติงานสาธารณสุข และสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4. การปฏิบัติงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามนโยบายของผู้บริหาร 5. ตรวจสอบแนะนำให้ความรู้ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และกำกับการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภค 6. การปฏิบัติงานเร่งด่วนตามนโยบาย (ตรวจติดตามการปฏิบัติตามระยะการผ่อนปรนตามสถารการณ์ COVID-19)

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี ข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี ข้อเสนอคิดเห็นเพิ่มเติม/ปัญหาและอุปสรรค

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 85.00 (2020-06-26)

85.00

26/6/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที - ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 3 และ ระยะที่ 4 ตามแผน ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ตำรวจและทหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-05-25)

80.00

25/5/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที - ออกตรวจสถานประกอบการที่ได้รับการผ่อนปรน ระยะที่ 1 และ ระยะที่ 2 ตามแผน ร่วมกับฝ่ายเทศกิจ ตำรวจและทหาร

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 75.00 (2020-04-21)

75.00

21/4/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน... - ดำเนินการตรวจสอบ สอบถามเหตุเดือดร้อนรำคาญทางโทรศัพท์ - แนะนำเรื่องโรคติดต่อโคโรนา COVID-19 แก่ผู้ที่มาติดต่อราชการ - มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการกรณีเกิดการระบาดของโรคโคโรนา COVID-19 เพื่อให้การทำงานรวดเร็ว และ ทันท่วงที

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 69.78 (2020-03-26)

69.78

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมีนาคม 2563 ใช้งบไป 28,800 บาท โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 48 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 52.34 (2020-02-25)

52.34

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนกุมภาพันธ์ 2563 ใช้งบไป 86,400 บาท โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 36 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.89 (2020-01-22)

34.89

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...เดือนมกราคม 2563 ใช้งบไป 57,600 บาท โดยปฏิบัติงานนอกเวลาราชการบุคลากรทางด้านสาธารณสุขไปแล้ว จำนวน 24 วัน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 32.44 (2019-12-24)

32.44

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- ออกปฏิบัติงานตามโครงการฯ งบ 165,100 - เดือน ธันวาคม 2562 ใช้งบไป 28,800 บาท คิดเป็น 17.44%

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-26)

15.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...- จัดทำคำสั่งผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ - จัดทำขออนุมัติให้ข้าราชการและลูกจ้างปฏิบัติงานงานนอกเวลาราชการและอนุมัติเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1.จัดทำและเสนอโครงการ 2.จัดทำแผนปฏิบัติงานสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมและบังคับใช้กฎหมายตาม พรบ. 3. ดำเนินกิจกรรมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณได้จัดทำเป็นการปฏิบัติงานนอกเวลาโดยดำเนินการเดือน ธันวาคม 2562 - กรกฎาคม 2563 กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 รวบรวมรายงาน และสรุปการดำเนินงาน มีงาบประมาณ 165,100 บาท

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:11111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:1111111111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:1111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:111111111111111111111111
:20%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3329

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3329

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0928

ตัวชี้วัด : (งานประจำทุกฝ่าย)ร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติราชการงานประจำพื้นฐาน

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดงานประจำ
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
100.00

100 / 100
3
100.00

100 / 100
4
100.00

100 / 100

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **