ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

มิติที่1(บูรณาการ)โครงการกรุงเทพฯ เมืองอาหารปลอดภัย : 50090000-3332

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

35.00

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 35.00

นางจิราภรณ์ พลากร 7468

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 1 : 100.0000

หลักการและเหตุผล

การดำเนินงานเรื่องอาหารปลอดภัยในกรุงเทพมหานครยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรปรากฏตามรายงานสถิติการเฝ้าระวังโรคของสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ยังคงพบกลุ่มผู้ป่วยด้วยโรคติดต่อทางน้ำและอาหาร มีจำนวนผู้ป่วยสูงเป็นอันดับ ๑ เมื่อเทียบกับโรคติดเชื้ออื่นๆ ถึงแม้กรุงเทพมหานครจะมีความพยายามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง มีหน่วยงานรองรับคือกองสุขาภิบาลอาหาร สำนักอนามัย และฝ่ายสิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล สำนักงานเขต เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่ยังขาดการพิจารณาปัญหาอย่างรอบด้าน ไม่มีกรอบและทิศทางที่ชัดเจนที่จะสามารถแก้ปัญหาได้อย่างจริงจังและยั่งยืน สำนักงานเขตห้วยขวาง จึงได้จัดทำโครงการกรุงเทพฯเมืองอาหารปลอดภัย เขตห้วยขวาง ปีงบประมาณ ๒๕63 ขึ้น ภายใต้แผนยุทธศาสตร์กรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย ต่อเนื่องจากปีงบประมาณ ๒๕62 เพื่อให้ผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร มินิมาร์ท ตลาด ซูเปอร์มาร์เก็ต ตื่นตัวและตระหนักถึงความสำคัญ ในเรื่องความปลอดภัยของอาหาร ทั้งนี้เพื่อก่อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่เขตห้วยขวาง รวมทั้งผู้ที่เข้ามาพักอาศัยในพื้นที่ จะได้รับการคุ้มครองสุขภาพ จากการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย

50090400/50090400

วัตถุประสงค์ของโครงการ

- เพื่อปรับปรุงด้านสุขลักษณะในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร ตลาดในพื้นที่เขตห้วยขวาง - เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวังคุณภาพอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร สะสมอาหาร และอาหารในตลาด - เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคอาหาร

เป้าหมายของโครงการ

เชิงปริมาณ - เก็บตัวอย่างอาหาร ณ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และสถานที่สะสมอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาสารเคมี ๔ ชนิด ได้แก่ บอแรกซ์ ซาลิซาลิค ฟอร์มาลดีไฮด์ และไฮโดรซัลไฟด์ จำนวน 800 ตัวอย่าง - เก็บตัวอย่างอาหาร ณ ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหาร ซูเปอร์มาร์เก็ต มินิมาร์ท และสถานที่สะสมอาหาร เพื่อตรวจวิเคราะห์หาการปนเปื้อนจุลินทรีย์และเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรีย จำนวน 200 ตัวอย่าง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปในพื้นที่เขตห้วยขวาง จำนวน 40 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค ป้องกันและแก้ไขปัญหาเหตุเดือดร้อนรำคาญและปัญหาด้านสาธารณสุขอื่นๆ จำนวน 19 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเครือข่ายสุขาภิบาลอาหารในโรงเรียนระดับเขต จำนวน 1 ครั้ง - ดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารให้กับเจ้าของหรือผู้ดูแลตลาดและผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารในตลาดเพื่อพัฒนาตลาดให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย จำนวน 3 ครั้ง เชิงคุณภาพ - ผู้ประกอบการด้านอาหารได้รับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ด้านการสุขาภิบาลอาหารเพื่อพัฒนาอาหารให้สะอาดได้มาตรฐานอาหารปลอดภัย - การจัดการสุขาภิบาลอาหารในพื้นที่เขตห้วยขวางเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล สนองนโยบายกรุงเทพมหานคร

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๑ – มหานครปลอดภัย : Bangkok as a Safe City
มิติที่ ๑.๖ - ปลอดโรคคนเมือง อาหารปลอดภัย
เป้าหมายที่ ๑.๖.๕ กรุงเทพมหานครเป็นเมืองที่มีอาหารปลอดภัย ปราศจากเชื้อโรค และสารปนเปื้อน%
เป้าประสงค์ที่ ๑.๖.๕.๑ ควบคุม กำกับ ดูแล ให้สถานประกอบการอาหาร เตรียม ประกอบปรุง และจำหน่ายอาหารถูกสุขลักษณะ

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-03-26)

40.00

26/3/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 215 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 22.00 (2020-02-25)

22.00

25/2/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 185 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 18.76 (2020-01-22)

18.76

22/1/2563 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 140 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 17.16 (2019-12-24)

17.16

24/12/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...ตรวจสอบ และ ส่งสถานประกอบการในพื้นที่เขตห้วยขวางขอรับป้ายรับรองกรุงเทพเมืองอาหารปลอดภัย จำนวน 78 ราย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 16.00 (2019-11-26)

16.00

26/11/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ร้านอาหารและสถานที่สะสมอาหาร รวม 746 ร้าน ใบอนุญาตสถานที่จำหน่ายอาหาร 212 ร้าน หนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร 334 ร้าน ซุปเปอร์มาร์เก็ต 11 ร้าน มินิมาร์ท 189 ร้าน 2. ส่งร้านอาหาร 50 แห่ง รับป้ายรับรองอาหารปลอดภัย

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 10.00 (2019-10-29)

10.00

29/10/2562 : อยู่ระหว่างขั้นตอน...1. ซื้อตัวอย่างอาหารเพื่อตรวจวิเคราะห์ 2. ค่าอาหารทำการนอกเาราชการ 3.ค่าตอบแทนบุคลากรป้องกันควบคุมโรคและแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุข ด้านอาหาร 4.ดำเนินกิจกรรมเครือข่ายงานสุขาภิบาลในโรงเรียน 5.ดำเนินกิจกรรมพัฒนาตลาดสะอาดได้มาตรฐาน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มีปัญหาและอุปสรรค

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มีข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 2
:ดำเนินการโครงการตามแผน
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020
ขั้นตอน 3
:สรุปและรายงานผู้บริหารรับทราบ
:0%
เริ่มต้น :01/10/2019
สิ้นสุด :29/09/2020

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3332

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3332

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0896

ตัวชี้วัด : 4.ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมให้สถานประกอบการอาหารมีการพัฒนาผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร(ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ)

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ : 100.0000

ผลงานที่ทำได้ ร้อยละ : 100.0000

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(ร้อยละ)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
100.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
0.00

0 / 0
4
0.00

0 / 0

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **