ความคืบหน้าโครงการ/กิจกรรม

Back Home
FusionCharts will render here

กิจกรรมกวดขันรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดหรือขับขี่บนทางเท้า : 50090000-3336

สำนักงานเขตห้วยขวาง : (2563)

100

ความคืบหน้าโครงการ ร้อยละ 100

นายจีระพงษ์ ลาภผล (7484)

ดูโครงการแผนปีฯ : พิมพ์ข้อมูล

*** สยป. ประเมินโครงการ : ไตรมาสที่ 2 100

หลักการและเหตุผล

เพื่อกวดขันและประชาสัมพันธ์ไม่ให้ประชาชนจอดรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์บนทางเท้า เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนที่ใช้ทางเท้า ลดการเกิดอุบัติเหตุ ลดการทำให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย

50090900/50090900

วัตถุประสงค์ของโครงการ

1.เพื่อความสะดวก ปลอดภัยแก่ประชาชนผู้ใช้ทางเท้า 2.เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนทางเท้าในพื้นที่เขตห้วยขวาง 3.เพื่อให้ประชาชรรับทราบข้อกฎหมาย และให้ความร่วมมือไม่กระทำผิด 4.เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเท้าชำรุดเสียหาย

เป้าหมายของโครงการ

ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำความผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า -จำนวนครั้งในการตั้งจุดกวดขัน 2 จุด/วัน -ความพึงพอใจของประชาชนผู้ใช้ทางเท้า ร้อยละ 80

สนับสนุนยุทธศาสตร์กรุงเทพมหานครฯ

ด้านที่ ๒ - มหานครสีเขียว สะดวกสบาย : Bangkok as a Green and Convenient City
๒.๑ - ภูมิทัศน์สวยงาม
๒.๑.๑ กรุงเทพมหานครจัดระเบียบเมือง ปรับปรุงทัศนียภาพของเมืองให้แลดูสะอาด ไม่มีสายไฟฟ้า%
๒.๑.๑.๑ ตลาดหรือแผงค้าขายที่กีดขวางทางเท้า กีดขวางการจราจรและบดบังทัศนียภาพ ได้รับการจัดระเบียบได้ครบทุกกลุ่มเขต

ผลการดำเนินงาน

(1) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 100.00 (2020-09-05)

100.00

5/9/2563 : ดำเนินโครงการแล้วเสร็จตามแผนงานที่วางไว้แล้ว

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(2) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 80.00 (2020-08-17)

80.00

17/8/2563 : กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(3) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 70.00 (2020-07-08)

70.00

8/7/2563 :กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เปรียบเทียบปรับผู้ฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(4) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 65.00 (2020-06-11)

65.00

11/6/2563 : กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า เปรียบเทียบปรับกับผู้กระทำความผิด

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(5) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-05-14)

60.00

14/5/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดรถบนทางเท้าตามถนนสายหลักและซอยต่างๆในพื้นที่เขตห้วยขวาง

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(6) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 67.00 (2020-04-10)

67.00

10/4/2563 : กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่ใบทางเท้าเปรียบเทียบปรับกับผู้ฝ่าฝืน

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(7) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 60.00 (2020-03-05)

60.00

5/3/2563 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(8) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 40.00 (2020-02-11)

40.00

11/2/2563 : กวดขันรถจอดหรือขับขี่บนทางเท้าตามถนนและซอยต่างๆในพื้นที่เขต

** ปัญหาของโครงการ :ไม่มี

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(9) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 34.00 (2020-01-11)

34.00

11/1/2563 : กวดขันไม่ให้จอดหรือขับขี่บนทางเท้า และเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิด

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสนข.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(10) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 25.00 (2019-12-16)

25.00

16/12/2562 : จัดเจ้าที่กวดขันประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสนข.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

(11) ความคืบหน้าโครงการฯ ร้อยละ 15.00 (2019-11-11)

15.00

11/11/2562 : จัดเจ้าหน้าที่กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า พร้อมทั้งเปรียบเทียบปรับผู้ที่ฝ่าฝืนตามถนนสายหลักและสายรอง

** ปัญหาของโครงการ :เพิ่มเติมตามการปรับแผนปฏิบัติราชการประจำปีของสนข.

** อุปสรรคของโครงการ :ไม่มี

------------------&&&--------------------

แผนการดำเนินงานฯ

ขั้นตอน 1
:เสนอแผนงานกิจกรรม
:10%
เริ่มต้น :2019-10-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-10-01 00:00:00
ขั้นตอน 2
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:15%
เริ่มต้น :2019-11-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-11-01 00:00:00
ขั้นตอน 3
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:20%
เริ่มต้น :2019-12-01 00:00:00
สิ้นสุด :2019-12-01 00:00:00
ขั้นตอน 4
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:30%
เริ่มต้น :2020-01-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-01-01 00:00:00
ขั้นตอน 5
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:35%
เริ่มต้น :2020-02-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-02-01 00:00:00
ขั้นตอน 6
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:40%
เริ่มต้น :2020-03-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-03-01 00:00:00
ขั้นตอน 7
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:50%
เริ่มต้น :2020-04-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-04-01 00:00:00
ขั้นตอน 8
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:60%
เริ่มต้น :2020-05-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-05-01 00:00:00
ขั้นตอน 9
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:70%
เริ่มต้น :2020-06-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-06-01 00:00:00
ขั้นตอน 10
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:80%
เริ่มต้น :2020-07-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-07-01 00:00:00
ขั้นตอน 11
:กวดขันไม่ให้ประชาชนจอดหรือขับขี่บนทางเท้า
:90%
เริ่มต้น :2020-08-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-08-01 00:00:00
ขั้นตอน 12
:สรุปการดำเนินกิจกรรม
:100%
เริ่มต้น :2020-09-01 00:00:00
สิ้นสุด :2020-09-01 00:00:00

(ทดสอบ) แสดงขั้นตอนการดำเนินงานโครงการ : 50090000-3336

(คลิก) ขั้นตอนการปฏิบัติงานของโครงการ : 50090000-3336

สนับสนุนตัวชี้วัดตามแผนฯ

รายละเอียดเกี่ยวกับตัวชี้วัด : 5009-0901

ตัวชี้วัด : 8. ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินการตั้งจุดกวดขันผู้กระทำผิดในการจอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ หรือขับขี่รถจักรยานยนต์บนทางเท้า(ฝ่ายเทศกิจ)

ค่าเป้าหมาย จำนวนครั้ง/วัน : 2

ผลงานที่ทำได้ จำนวนครั้ง/วัน : 100

ประเภทตัวชี้วัด : ตัวชี้วัดเชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดระดับผลลัพธ์ (outcome)

ไตรมาสที่
(1 - 4)
*ผลงาน*
(จำนวนครั้ง/วัน)
*ผลประเมินตัวชี้วัด*
(* 2.1 / 2.2 *)
1
25.00

100 / 100
2
35.00

100 / 100
3
50.00

100 / 100
4
100.00

100 / 50

** ผลการประเมินโครงการ (รายไตรมาส) **